Печат

"Маршал Василевски" пак защити независимостта на Калининград

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Уникален газов терминал заработи насред Балтийско море

Въл­но­лом и кей насред морето — на 5 км от брега на Кали­нинград­ска област. Там ако­стира огромно съоръже­ние — 300-​метрова пла­ваща рега­зифи­каци­онна станция (ПРС). На 9 яну­ари тя бе пус­ната в експло­атация и гаран­тира на рус­кия анклав 100-​процентна енергийна сигур­ност. Предо­стави на областта неза­ви­симост от капри­зите на зао­би­ка­лящите я чужди държави — всички членки на НАТО. ПРС носи името на маршал Васи­лев­ски, команд­вал през про­летта на 1945 г. Кьо­нингсберг­ската опе­рация и осво­бож­де­ни­ето на днешен Кали­нинград от хит­ле­ри­стите. На цере­мо­ни­ята по откри­ва­нето на обекта при­съства Вла­ди­мир Путин.

Това е пър­вата в Русия ПРС, която пре­возва газа в течно състо­я­ние, а го подава на брега вече в газо­об­разно. Така гори­вото преми­нава по тръ­бопро­вод първо по дъното на Бал­тийско море, а после по суша до под­зем­ното газово хра­ни­лище в областта. „Зна­че­ни­ето на терми­нала за енергий­ната сигур­ност на реги­она е неоце­нимо, преди всичко поради географ­ското му разпо­ложе­ние. Мощ­но­стта на терми­нала е 3,7 млрд. куб. м газ годишно. Прак­ти­че­ски по този начин потреб­но­стите на областта се покри­ват напълно, гаран­тира се надеж­ден алтер­на­ти­вен вари­ант за снаб­дя­ва­нето й с газ, нама­лява се зави­симо­стта от тран­зитни доставки. Нещо повече — напълно лик­ви­дира необ­хо­димо­стта от тях”, заяви рус­кият президент.

Досега Кали­нинград­ска област полу­ча­ваше газ по тръба през Литва. Като се има пред­вид, че при­бал­тийските съседи на Русия отдавна искат напълно да прекъс­нат връз­ката си с ней­ната енергийна система, подобна зави­симост кри­еше големи опас­но­сти. „В момента системата за доставки на газ по маги­стра­лата „Минск-​Вилнюс-​Каунас-​Калининград” е изклю­чена напълно. Газо­снаб­дя­ва­нето на Кали­нинград­ска област става изцяло от мор­ския терми­нал”, съобщи шефът на „Газпром” Алек­сей Милер.

Мястото за ако­сти­ране на „Маршал Васи­лев­ски” е уни­кално. Висо­кият въл­но­лом, издиг­нат почти на хори­зонта от брега предпазва ПРС от големите вълни при бури, които са често явле­ние в Бал­тийско море. Изгра­де­ният там терми­нал е от спе­ци­а­лен висо­ко­устой­чив бетон и стои на 177 мощни пилона — всеки с дължина 40 м. Оттам газът поема пътя си към потре­би­те­лите по тръ­бата — първо по море, после по суша. Така ПРС може да разто­вари целия обем газ, който пре­нася, без да влиза в пристанището.

Раз­бира се, по този начин достав­ките се оскъпя­ват. „Дого­во­рихме се с пра­ви­тел­ството раз­ли­ката в цената между досегаш­ния газ, полу­ча­ван по газопро­вод през Литва, и новият да не ляга върху плещите на край­ния потре­би­тел в областта”, увери Путин.

В Литва вед­нага реаги­раха на съби­ти­ето и мигом запяха „укра­ин­ската песен”: не искаме да имаме нищо общо с Русия, защото тя е „агре­сивна”, но искаме ней­ният газ да тече по наша тери­то­рия, защото так­сите за тран­зита са много нужни на изтъ­не­лите ни бюджети. Във Вил­нюс побър­заха да напом­нят, че дого­ворът за тран­зита е в сила до 2025 г. и Литва го изпъл­нява коректно, без да прави спънки. Друго е обаче, когато при сегаш­ната враж­дебна към Русия поли­тика на НАТО и осо­бено на при­бал­тийските репуб­лики, те имат едно на ум, че ако се решат на про­во­кации, ще последва отго­ворът на „Маршал Васи­лев­ски”, както това стана преди 80 години. /„Русия днес”/