Печат

Митрополит Гавриил: Борбата срещу Църквата ще се усилва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лов­чан­ският мит­ропо­лит Гав­риил отново застана на стра­ната на кано­нич­ната Укра­ин­ска пра­во­славна църква към Мос­ков­ската пат­ри­аршия, а съз­да­те­лите на новата Пра­во­славна църква на Украйна обяви за раз­кол­ници. Разми­слите си по цър­ков­ния скан­дал вла­ди­ката спо­дели пред рус­кия теле­ви­зи­о­нен канал „РОС­СИЯ 24″.

В интер­вюто мит­ропо­лит Гав­риил каза, че Господ е издиг­нал Русия като силна и могъща държава, като най-​силната пра­во­славна държава, за да стане защит­ник на пра­во­сла­ви­ето в света. И това продължава от векове до днес, защото Рус­ката пра­во­славна църква е най-​силната и голяма църква в света.

Пред рус­ката медия той раз­каза исто­ри­ята на Българ­ската пра­во­славна църква.

Гав­риил отбе­ляза, че раз­ко­лът и у нас, и в Украйна се случва по един и същ сце­на­рий. Целта на тези, които са съз­дали този сце­на­рий е Църк­вата да не бъде тол­кова силна, а Църк­вата е силна, когато е духовна. И този сце­на­рий, по думите на вла­ди­ката, бе доста схо­ден със сце­на­рия на раз­кола и в други страни. „Те са се надя­вали, че като се про­ти­вопо­ста­вят на кому­низма и Русия, на СССР (в мина­лото), ще се харе­сат на Запада и той ще им помогне да завла­деят всичко. В онези години в Бълга­рия дойде друга власт, която искаше да намери друга истина. През 1998 година БПЦ обаче, помоли други пра­во­славни църкви, вклю­чи­телно и Все­лен­ския пат­ри­арх, да се свика Все­пра­во­сла­вен събор, който да реши про­блема с раз­кола у нас. И такъв събор се про­веде в София, а на него бе поис­кано пока­я­ние от раз­кол­ниците. Те напи­саха писмо, в което заявиха, че се покай­ват и искат прошка”, раз­каза българ­ският свещеник.

Спо­ред него, и сега в Украйна трябва да се свика такъв Все­пра­во­сла­вен събор, защото никой друг не може да реши този въпрос. Първо, защото Съборът има право на това, а второ — защото започва страшен все­пра­во­сла­вен раз­кол. Как­вото реше­ние и да се вземе на този Събор, всички са длъжни да му се под­чи­нят и така ще се предот­врати разколът.

Лов­чан­ският мит­ропо­лит Гав­риил обясни, че Все­лен­ският пат­ри­арх е първи по чест в пра­во­слав­ния свят, но няма по-​голяма власт от другите патриарси.

Бор­бата срещу Църк­вата ще се заси­лва, защото хората все повече при­ви­кват към зем­ните блага, към парите, властта и сла­вата, а на такива хора пра­во­сла­ви­ето не им е по душа, затова те ще се борят срещу него”, каза в заклю­че­ние Лов­чан­ският мит­ропо­лит Гавриил.

/„Русия днес”/