Печат

В София вече има улица "Астана"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По слу­чай 20-​годишнината на сто­лицата на Казах­стан — град Астана, в София се състоя цере­мо­ния по откри­ва­нето на улица „Астана”. В нея участваха пред­ста­ви­тели на Мини­стер­ството на външ­ните работи на РБ, членът на пар­ламен­тар­ната група „България-​Казахсатан” депу­татът Борис Янчев, зам.-кметът на сто­лицата Дончо Бар­ба­лов, област­ният упра­ви­тел на Софий­ска област Илиан Тодо­ров, общин­ският съвет­ник Симеон Сла­вчев, глав­ният тре­ньор на сбор­ния отбор на Казах­стан по фут­бол Ста­ни­мир Сто­и­лов, све­тов­ният шампион по бокс Куб­рат Пулев, пред­ста­вите на дипло­ма­ти­че­ския корпус, на дело­вите среди, на медии и на казах­ската диаспора в Бълга­рия, съобща­ват от прес­служ­бата на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Казахсатан.

Ръко­во­ди­те­лят на миси­ята Темир­тай Изба­стин раз­каза за исто­ри­ята и раз­ви­ти­ето на Астана. Зам.-кметът на сто­лицата Дончо Бар­ба­лов отбе­ляза, че улица „Астана” е намира в най-​красивото място на града.

Извест­ният българ­ски певец Орлин Гора­нов изпълни песента „Астана”, а участ­ниците в цере­мо­ни­ята полу­чиха CD дис­кове с тази песен и казахско-​български разго­вор­ник, раз­ра­бо­тен от дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Репуб­лика Казах­стан в България.

Улица „Астана” се намира в центъра на София, близо до буле­вард „Бълга­рия”. /„Русия днес”/