Печат

Започна делото за убийството на посланик Андрей Карлов

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 8 яну­ари в съда за осо­бено тежки пре­стъп­ле­ния в Анкара започна проце­сът по делото за убийството на рус­кия посла­ник в Турция Андрей Кар­лов. Обви­нени са 28 души, но гла­вен обви­няем е ислям­ският про­по­вед­ник Фет­хул­лах Гюлен.

Сред обви­не­ните е и бившият държа­вен служи­тел Шахин Согют, който както се твърди, е наре­дил да убият рус­кия дипло­мат. Някои от запо­до­зре­ните се нами­рат зад гра­ница, а чети­рима от тях участват в процеса чрез видео­връзка от затвора.

Фигу­ран­тите по делото се обви­ня­ват в нару­ше­ние на кон­сти­туци­он­ния строй, уча­стие в теро­ри­стична орга­ни­за­ция и пла­ни­ране на убийство с цел терор. Раз­след­ващите са кон­ста­ти­рали, че поку­ше­ни­ето е пла­ни­рано поло­вин година преди да бъде извършено.

Поку­ше­ни­ето срещу рус­кия дипло­мат Андрей Кар­лов бе извършено на 19 декем­ври 2016 година в момент, когато той про­из­на­сяше сло­вото си при откри­ва­нето на излож­бата „Русия през погледа на турците”, орга­ни­зи­рана със съвмест­ните уси­лия на рус­кото посол­ство в Анкара и кмет­ството на сто­лич­ния район Чан­кая. В този момент напа­да­те­лят Мев­лют Мерт Алтън­таш, който бе деги­зи­ран като охрана, нападна и стреля в гръб по рус­кия посла­ник с вико­вете „Алах Акбар”, след което беше убит в пре­стрелка с полици­ята. Андрей Кар­лов почина от раните си. /„Русия днес”/