Печат

Демонтират къщата на Скрипал

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Сол­с­бъри военни са започ­нали да демон­ти­рат къщата на бившия офицер от рус­кото военно раз­уз­на­ване и бри­тан­ския шпи­о­нин Сергей Скрипал. Това се прави, уж за да се унищожат следи от веще­ството, с което са били отро­вени Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Не се съобщава обаче защо няма да се демон­ти­рат сте­ните на къщата.

Не е ясно също така и защо демон­таж­ните работи се про­веж­дат само на еди­ния обект, а не нав­ся­къде, където спо­ред бри­тан­с­ката страна, е било използвано предпо­лага­емото отровно вещество.

При­пом­няме, че Москва много­кратно е при­зо­ва­вала Лон­дон да предо­стави дока­за­тел­ства за отпра­ве­ните срещу Русия обви­не­ния за това пре­стъп­ле­ние. Също така бе пред­лагано съвместно раз­след­ване на слу­чая. Рус­ката страна много пъти е насто­явала Лон­дон да предо­стави проби от веще­ството, с което, както се твърди, са били отро­вени Скрипал, но бри­тан­с­ката страна катего­рично отказва вся­ка­кво сътруд­ни­че­ство с Москва. Всички запит­ва­ния и пред­ложе­ния от страна на Русия оста­ват без отго­вор. /„Русия днес”/