Печат

40 години от първия полет на българин в Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 9 до 13 април с раз­но­об­разна програма Бълга­рия отбе­лязва 40 години от полета на пър­вия българ­ски кос­мо­навт Георги Ива­нов. На 10 април 1979 година в 20.34 ч. мос­ков­ско време от кос­мо­д­рума Байко­нур (Казах­стан) е изстре­лян кос­ми­че­ският кораб „Союз-​33″ с екипаж Нико­лай Рука­виш­ни­ков (СССР) и Георги Ива­нов (Бълга­рия). Поради ава­рия обаче полетът продължава 1 ден, 23 часа и 1 минута. Каца­нето на Земята преми­нава по бали­стична тра­ек­то­рия, фак­ти­че­ски в режим на сво­бодно падане, с голямо пре­то­вар­ване. Благо­да­ре­ние на назем­ните тре­ни­ровки по време на подго­тов­ката за полета, двамата кос­мо­навти успя­ват да се при­земят благопо­лучно. Осо­бено бе про­яве­ното само­об­ла­да­ние и издръж­ли­вост в извън­ред­ната ситу­ация от Георги Ива­нов, чийто сър­де­чен пулс остава непроме­нен. На честия въпрос на жур­на­ли­сти, дали в онзи момент се е изплашил, кос­мо­навтът обяс­нява, че в такива моменти няма време за страх, а по-​скоро е въл­не­ние, че тогава про­сто е действал спо­ред инструкци­ите. Ива­нов за поре­ден път опро­вергава мита, че по време на драма­тич­ния момент Рука­виш­ни­ков е при­пад­нал. „Това не е вярно. Ако бяхме при­пад­нали, сега нямаше да съм тук”. Кос­мо­навтът уве­рява, че няма кос­ми­че­ски полети без проблеми.

След този важен за стра­ната ни полет, който наре­жда Бълга­рия от 18-​то на 6-​то място сред кос­ми­че­с­ките държави в света, генерал-​лейтенант Ива­нов се пре­връща в „човека, който изведе Бълга­рия в Кос­моса”. Лео­нид Бреж­нев награж­дава нашия кос­мо­навт със зва­ни­ето и звез­дата „Герой на СССР”, а дни по-​късно на търже­ствена цере­мо­ния в рези­денция Бояна пър­вият сек­ре­тар на БКП Тодор Жив­ков лично връчва на кос­мо­нав­тите Нико­лай Рука­виш­ни­ков и Георги Ива­нов награ­дата „Герой на Народна Репуб­лика Бълга­рия”. С все­на­родно весе­лие се отбе­лязва вли­за­нето на държа­вата ни в спи­съка на стра­ните, изпра­тили свой човек в Космоса.

40-​тата годиш­нина стана повод Инсти­тутът за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния и тех­но­логии и Българ­ската ака­демия на нау­ките да орга­ни­зи­рат серия от съби­тия, посве­тени и на 150-​тата годиш­ни­ната на ака­деми­ята. Така в БАН бе открита тема­тична фото­из­ложба с кадри от подго­тов­ката и полета на българ­ския кос­мо­навт. За юби­лея беше вали­ди­рана и спе­ци­ално отпе­ча­тана пощен­ска марка.

За юби­лей­ната дата у нас при­стиг­наха кос­мо­навти от Чехия, Полша, Унга­рия, Сло­ва­кия и Русия също летели по програмата „Интер­кос­мос”. Заедно с нашия кос­мо­навт Георги Ива­нов те участваха в обща пре­с­конфе­ренция в БАН. В същия ден се състоя търже­стве­ната сесия и връч­ва­нето на почетни знаци, посве­тени на юбилея.

На 11 април чества­ни­ята продължиха в Рус­кия културно-​информационен център в София, където се състоя праз­нична вечер, посве­тена на полета на Рука­виш­ни­ков и Ива­нов. В търже­стве­ното меропри­я­тие участваха водещи българ­ски учени в областта на авиаци­ята и кос­мо­нав­ти­ката, летци, обще­ствени дейци и чуж­де­стран­ната делегация на космонавти.

Полетът на Ива­нов с кос­ми­че­ският кораб „Союз-​33″ бе един дълго­оча­к­ван момент за него, пред­ше­стван от кър­тов­ски труд и посто­янни тежки тре­ни­ровки. На 10 април 1979 година българ­ският кос­мо­навт успява да реа­ли­зира една мечта — да види дома на чове­че­ството от Кос­моса. Генерал-​лейтенант Ива­нов, връщайки се в онези години, спо­деля, че заедно с Нико­лай Рука­виш­ни­ков действи­телно е реа­ли­зи­рал една мечта, но това нямаше да бъде възможно без българ­ските учени, спе­ци­а­ли­сти и работ­ници, които съз­да­доха българ­ската програма. По думите му при­но­сът на българ­ските учени в кос­ми­че­с­ката наука и тех­ника е голям.

Георги Ива­нов спо­деля, че един от най-​често зада­ва­ните въпроси към него е: „Каква пла­нета ще оста­вим на бъдещите поко­ле­ния?” Той обаче винаги задава обрат­ния въпрос: „Какви поко­ле­ния ще оста­вим ние на бъдещата Земя?” И при­зо­вава: „Да оста­вим Земята такава, как­вато я е видял Юрий Гага­рин при пър­вия полет в Кос­моса — голу­бая (синьо-​зелена)”.

До генерал-​лейтенант о.р.
Георги Ива­нов
Летец-​космонавт
Герой на Народна репуб­лика Бълга­рия
Герой на Съвет­ския съюз

Уважа­еми гене­рал Иванов,

От името на чле­но­вете на Форум „Бълга­рия — Русия” се обръщаме към Вас във връзка с чети­ри­де­се­тата годиш­нина от пър­вия полет на бълга­рин в кос­моса, осъще­ствен съвместно с рус­кия кос­мо­навт Нико­лай Рука­виш­ни­ков. Това е паметна дата в исто­ри­ята на нашата страна и на нашия народ, който и днес с гор­дост помни онзи исто­ри­че­ски ден.

С Вашето мъже­ство и про­фе­си­о­на­лизъм Бълга­рия нав­лезе в сво­ята кос­ми­ческа ера, постигна сво­ята кос­ми­ческа мечта! В исто­ри­ята на овла­дя­ва­нето на необят­ното про­стран­ство на звез­дите полетът от април 1979 година бе беля­зан и от една трудна, изклю­чи­телно рис­ко­вана ситу­ация. В нея Вие пока­захте най-​ценните българ­ски каче­ства — висок дух, себео­т­рица­ние, другар­ство. Вяр­ваме, че именно от тях ще се учат мла­дите българи, за които сте при­мер за родо­лю­бие и смелост.

Не на последно място, кос­ми­че­ското парт­ньор­ство между Бълга­рия и Русия, скрепено преди 40 лета, е важна част от друж­бата между нашите два народа — дружба с дъл­бок духо­вен и исто­ри­че­ски корен, укра­сена с човешка топлота и уваже­ние. Тази дружба през веко­вете даде на Бълга­рия не само Осво­бож­де­ни­ето и Държав­но­стта, но спомогна за стопан­ския, соци­ал­ния и духов­ния въз­ход на нашия народ. Вяр­ваме, че тези спе­ци­ални отноше­ния между Бълга­рия и Русия имат голямо бъдеще, за което жаду­ват мили­они българи и руснаци.

Поздра­вя­ваме Ви с бележи­тата годиш­нина от Вашия полет в кос­моса. Желаем Ви крепко здраве, късмет и твор­че­ски сили, за да осъще­ствя­вате кау­зата на своя живот — Бълга­рия да бъде уважа­вана и вли­я­телна кос­ми­ческа сила!

С уваже­ние!
Свет­лана Шарен­кова, пред­се­да­тел на /​Форум „Бълга­рия — Русия„
София, 11 април 2019 г.