Печат

НАТО заплашва сигурността в Европа и света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Стра­ните от НАТО слагат акцент върху при­движ­ва­нето на али­анса на изток, под­ме­нят дого­во­ре­ните принципи за обща и равна сигур­ност на евро­ат­лан­ти­че­ското про­стран­ство и по този начин съз­да­ват усло­вия за остри конфликти в реги­она и за дъл­бока криза в отноше­ни­ята с Русия. Това се кон­ста­тира в при­е­тата в сряда декла­рация на Съвета на феде­раци­ята за деструк­тив­ната поли­тика на НАТО, която освен всичко заси­лва веро­ят­но­стта за про­во­кации от страна на Украйна и риска от във­ли­чане на али­анса във война в Кер­чен­ския пролив.

Повод за документа ста­наха не само агре­сив­ните действия на пакта с при­движ­ване на военна инфра­струк­тура и уве­ли­ча­ване броя на уче­ни­ята край рус­ките гра­ници, но и враж­деб­ната про­во­каци­онна рето­рика, възпри­ета от лиде­рите на НАТО на юби­лей­ната среща във Вашинг­тон по повод 70-​годишнината от съз­да­ва­нето на воен­но­по­ли­ти­че­ския блок.

В документа се казва, че под­крепата на НАТО за Гру­зия в дните на траги­че­с­ките съби­тия през август 2008 г., а сега и за Украйна при инци­дента в Кер­чен­ския про­лив през ноем­ври м.г., когато три военни кораба на режима в Киев нару­шиха гра­ниците на тери­то­ри­ал­ните води на Русия, поощ­рява вла­стите в тези две страни да се чув­стват без­на­ка­зани и да предпри­емат нови опасни авантюри.

НАТО като реликва от епо­хата на сту­де­ната война демон­стрира неспо­соб­ност за адек­ва­тен отго­вор на реал­ните пре­диз­ви­ка­тел­ства и в сегаш­ния си вид иска да оправ­дае съще­ству­ва­нето си с митич­ната заплаха от Изток. Подобно пове­де­ние заплашва европе­й­с­ката и гло­бал­ната сигур­ност, без­опас­но­стта на всички граж­дани от стра­ните в евро­ат­лан­ти­че­ския регион без изклю­че­ние, се казва в декларацията.

/„Русия днес”/