Печат

Останкинската кула осъмна с гигантско поздравление

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Деня на кос­мо­нав­ти­ката — 12 април, екранът на Остан­кин­ската теле­ви­зи­онна кула се превърна във видео­кар­тичка. На гигант­ското поздрав­ле­ние са изоб­ра­зени изли­таща ракета, фигура на кос­мо­навт и знаме­ни­тата фраза на Юрий Гага­рин „Поехали!”. Изоб­раже­ни­ето ще остане на кулата едно дено­нощие. В Деня на кос­мо­нав­ти­ката от 12 до 20 ч. екс­кур­зи­ите с екс­кур­зо­вод на кулата са безплатни. Посе­ти­те­лите могат да видят интер­ак­тив­ния мил­тиме­диен комплекс с фото­ви­део­ар­хив от исто­ри­ята на зда­ни­ето, рейтинг на теле­ви­зи­он­ните канали, раз­каз за архи­тек­тур­ните осо­бе­но­сти на кулата и на други високи сгради по света. Посе­ти­те­лите могат да използ­ват интер­ак­тив­ната карта на буре­нос­ната актив­ност и да раз­бе­рат за бурите и мъл­ни­ите, преми­нали над Москва в тече­ние на годи­ната, както и да общу­ват с робота-​метеоролог, който прогно­зира времето. Обзор­ната площадка на 337 м. висо­чина е укра­сена с балони, звучи музика. Ще напом­ним, че Остан­кин­ската кула е открита на 5 ноем­ври 1967 г. Тя е висока 540 м. В тече­ние на десет години от откри­ва­нето й това е било най-​високото зда­ние в света. /„Руся днес”/