Печат

Серебренников подготвя концерта в чест на Пугачова

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Осво­бо­де­ният от домашен арест (заме­нен с подписка) режисьор Кирил Сереб­рен­ни­ков се завърна на работ­ното си място в „Гоголь-​центр”. В момента той е зает с подго­тов­ката на концерта в чест на 70-​годишния юби­лей на Алла Пуга­чова, който тя чества на 15 април. Преми­ерата на концерта, наре­чен „Наша Алла”, е на 24 и 25 април в „Гоголь.центр”, информира РИА „Новости”.

От театъра съобщиха, че на след­ващия ден след осво­бож­да­ва­нето на 8 април, Сереб­рен­ни­ков за първи път от две години е излязъл за поклон на сце­ната заедно с арти­стите в края на спек­такъла „Мъртви души” в мос­ков­ския „Гоголь-​центр”. Видеото е било пуб­ли­ку­вано в инстанграма на театъра с надпис: „„Мъртви души”. Залата е на крака. 594 адски дни са в миналото”.

Ще напом­ним, че Кирил Сереб­рен­ни­ков бе под домашен арест от 23 август 2017 г. Заедно с още чети­рима души той е обви­нен в при­сво­яване на сред­ства, отпус­нати на друже­ството „Седьмая сту­дия” за реа­ли­за­ция на кул­тур­ния про­ект „Платформа”. /„Русия днес”/