Печат

Одеса почете героите си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 10 април в Одеса отбе­ля­заха 75-​годишнината от осво­бож­де­ни­ето на града от немско-​фашистките наше­стве­ници. Цен­трал­ните вла­сти в Киев предпо­че­тоха да про­пус­нат свет­лата дата, беля­зана в исто­ри­ята с подвига на Съвет­ската армия и с геро­изма на анти­фашист­ката борба на оде­си­тите. В този ден чер­ве­но­армейците под команд­ва­нето на гене­рал Родион Мали­нов­ски осво­бож­да­ват Одеса от герман­с­ките и румън­с­ките окупанти и тя полу­чава висо­кото зва­ние „Град герой”. Шествия и митинги обаче орга­ни­зира кмет­ството на града. В тях участваха вете­рани от вой­ната и много граж­дани. Днес в Одеса са оста­нали живи 22-​ма вете­рани. Вечерта се състоя търже­ствена заря.

Салют в чест на памет­ния ден озари и небето над Москва. Така бе даден старт на акци­ята в чест на 75-​годишнината от Вели­ката Победа над фашистка Герма­ния, която се навършва дого­дина на 9 май 2020 г. Дотогава ще има общо 17 салюта — 11 през тази година и 6 през 2020 г. по слу­чай осво­бож­де­ни­ето на редица съвет­ски гра­дове, а също на Белград, Прага и Варшава.

/„Русия днес”/