Печат

Кремъл коментира предизборните плакати на Порошенко с Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Кремъл се отна­сят спо­койно към използва­нето на образа на рус­кия лидер Вла­ди­мир Путин от пре­зи­дента Пьотр Порошенко в него­вата пре­диз­борна аги­тация. Така комен­тира появи­лите се в Украйна пла­кати прес­сек­ре­та­рят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков. „Ние изби­раме Путин, а кого ще избе­рат укра­инците — ще видим”, каза пред­ста­ви­те­лят на Кремъл. По-​рано от щаба на кан­ди­дата за пре­зи­дент на Украйна Пьотр Порошенко потвър­диха, че пла­ка­тите, на които действащият укра­ин­ски държа­вен глава е изоб­ра­зен с Путин, са офици­ална рекламна про­дукция. При това от щаба пояс­ниха, че не смя­тат за необ­хо­димо да съгла­су­ват това с рус­кия лидер. Изоб­раже­ни­ето на двамата пре­зи­денти един срещу друг спо­ред мне­ни­ето на пред­ста­ви­тели на щаба, е при­звано да илюстрира спо­соб­но­стта на Порошенко „да гледа смело в очите” рус­кия лидер.

Във втор­ник сут­ринта в киев­ското метро са се раз­да­вали вест­ници с изоб­раже­ние на първа стра­ница на Порошенко и Путин, гле­дащи се един друг в очите с надпис: „21 април. Реша­ващ избор!” Ана­логични пла­кати се появиха и по улиците на Киев и Хар­ков. /„Русия днес”/