Печат

Покана

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 12 април Посол­ството на Рус­ката феде­рация в Репуб­лика Бълга­рия заедно със Сто­лич­ната община — район „Банкя”, орга­ни­зи­рат търже­ствена цере­мо­ния, посве­тена на Деня на космонавтиката.

Меропри­я­ти­ето ще се про­веде от 12.00 часа пред памет­ника на Юрий Гага­рин в Банкя (пре­сечка на ул. „Петко Д. Пет­ков” с ул. „Цари­брод­ска”). Посла­ни­кът на Русия в Бълга­рия г-​н Ана­то­лий Мака­ров ще про­из­несе търже­ствено слово по слу­чай праз­ника. Гостите ще имат възмож­ност да видят твор­че­ски изпъл­не­ния на уче­ници от учи­лището към посол­ството на Русия, както и от 78 СОУ „Хри­сто Смир­нен­ски”, след което пред монумента ще бъдат под­не­сени венци и цветя.

Сред почет­ните гости на меропри­я­ти­ето ще бъдат кос­мо­навти от Русия, Бълга­рия, Чехия, Полша, Унга­рия, Сло­ва­кия, както и дирек­торът на Инсти­тута за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния и тех­но­логии към БАН проф. Румен Нед­ков и ръко­во­ди­те­лят на Аеро­кос­ми­че­ския център „Юрий Гага­рин” Кра­си­мир Стоянов.

На 12 май от 18.30 ч. в мал­ката зала на Рус­кия културно-​информационен център ще се про­жек­тира докумен­тал­ният филм „Легенди на космоса”.