Печат

На Червения площад в Москва премина Парадът на победата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

През тази година в него участваха над 13 хиляди военнослужещи и повече от 130 единици бойна техника

Под звуците на „Свеще­ната война” знамен­ната група на бата­льона от почет­ния караул на Пре­об­ражен­ския полк внесе на Чер­ве­ния площад рус­кия флаг и леген­дар­ното Знаме на побе­дата — чер­ве­ният флаг, побит над Райхс­тага от бойците на 150-​а Идрицка диви­зия през май 1945 г. Сим­волът на Русия и на побе­дата беше пре­не­сен пред три­бу­ните и парад­ните блокове.

На цен­трал­ната три­буна бяха рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, вете­рани и гости на търже­ствата. Парадът при­емаше мини­стърът на отбра­ната армейски гене­рал Сергей Шойгу, а команд­ваше глав­но­ко­манд­ващият Сухопът­ните войски армейски гене­рал Олег Салюков.

През тази година Шойгу и Салю­ков оби­ко­лиха парад­ните раз­чети с най-​новите руски каб­ри­о­лети „Аурус”. За парада бяха подго­т­вени три такива автомо­била — два основни и един резер­вен. По тра­диция мини­стърът при­вет­ства бло­ко­вете воен­но­служещи на Чер­ве­ния площад, а след това се отправи към цен­трал­ната три­буна, където докла­два на пре­зи­дента Путин за готов­но­стта на войските за парада.

В Парада на побе­дата участваха повече от 13 000 воен­но­служещи и бяха задействани над 130 еди­ници съвременно въоръже­ние и бойна техника.

Маршът на парад­ните разчети

През тази година в пешата част на парада участваха 35 парадни раз­чета. Търже­стве­ният марш беше открит от рота бара­бан­чици от Мос­ков­ското воен­ному­зи­кално учи­лище на Мини­стер­ството на отбра­ната „Генерал-​лейтенант В. М. Хали­лов”. От година на година воен­ните музи­канти зада­ват темпа на всички парадни раз­чети — 120 крачки в минута. След бара­бан­чиците преми­наха знамен­ните групи със знаме­ната на Русия, на Побе­дата и на Въоръже­ните сили.

След тях на Чер­ве­ния площад марши­ру­ваха най-​младите участ­ници в парада — възпи­та­ниците на Мос­ков­ското и Твер­ското суво­ров­ско учи­лище, нахимовци, кадети, юнармейци. За първи път по паважа премина кадет­ският корпус на След­стве­ния коми­тет „Алек­сандър Нев­ски”. Сред парад­ните раз­чети бяха кур­санти от воен­ните учебни заве­де­ния, след­вани от бата­льона на Мос­ков­ския уни­вер­си­тет на МВР „В. Я. Кикоть”. Освен това участва и под­раз­де­ле­ние на воен­но­служещи жени от Воен­ната ака­демия на Въздушно-​космическата отбрана „Маршал Г. К. Жуков”, жени бяха вклю­чени и в състава на ротата на Почет­ния караул.

Едни след други по паважа преми­наха воен­но­служещи от всички видове въоръжени сили и родове войски, Воен­ната полиция, парад­ните раз­чети на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации, гра­ни­чари и воини от Росгвар­дия. Парад­ните раз­чети на Рязан­ското Военно въздушно-​десантно учи­лище, на 131-​и парашутно-​десантен полк и на 2-​а мото­стрел­кова диви­зия преми­наха с най-​новите авто­мати АК-​12 кали­бър 5,45 мм, при­ети на въоръже­ние през мина­лата година.

Търже­стве­ният марш беше закрит със звуците на кремъл­ските камбани.

Парадът на воен­ната техника

Леген­дар­ният танк Т-​34 от времето на Вели­ката оте­че­ствена война оглави преми­на­ва­нето на меха­ни­зи­ра­ните колони по Чер­ве­ния площад. След него на площада излезе съвремен­ната тех­ника. Пред три­бу­ните преми­наха бро­ни­ра­ните автомо­били с многоце­лево пред­на­зна­че­ние „Тигър” с про­ти­во­тан­ков комплекс „Сорнет-​Д”, „Тайфун-​К”, както и „Тигър-​М” с бойни модули „Арбалет”.

Бро­не­транспортьо­рите БТР-​82А поведоха след себе си бой­ните машини на пехо­тата „Курганец-​25″ и БМП-​3, най-​новият танк „Армата” и модер­ни­зи­ра­ния танк Т-​72Б3, както и бойни машини за под­дръжка на танковете.

По паважа премина и новата тех­ника на Въздушно-​десантните войски — бой­ните машини за десант БМД-​4М и бро­на­транспортьо­рите БТР-​МДМ. Арти­ле­ри­ята на Сухопът­ните войски беше пред­ста­вена от 152-​мм само­ходни гау­бици „Мста-​СМ”. След тях послед­ваха ракет­ните комплекси „Искандер-​М”, реак­тив­ните системи за залпов огън „Смерч”, зенит­ните ракетни комплекси „Бук-​М2” и „Тор-​М2”. След тях на площада изля­зоха зенит­ните ракетно-​оръдейни комплекси „Панцир-​С” и зенит­ните ракетни системи С-​400 „Триумф”.

В края на парада преми­наха пус­ко­вите уста­новки на ракет­ния комплекс „Ярс”, съпро­во­дени от под­раз­де­ле­ние за охрана с автомо­били „Тигър”. Парад­ният строй на бой­ната тех­ника беше затво­рен от бой­ните машини на пехо­тата „Буме­ранг” с флаго­вете на видо­вете Въоръжени сили на Рус­ката федерация.