Печат

За Русия и нейния празник

Автор проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди ден при­я­тел­ска Русия праз­нува своя наци­о­на­лен праз­ник. За мили­арди хора по света Русия продължава да е желан парт­ньор и надежда за мирен и спра­вед­лив свят. Тя първа се про­ти­вопо­стави на пагуб­ния едно­по­лю­сен све­то­вен ред, наложен след края на Сту­де­ната война, и днес е клю­чов фак­тор в новия многопо­лю­сен свят. Полу­чила от Бълга­рия кири­лицата и пра­во­сла­ви­ето през Сред­но­ве­ко­ви­ето, Русия за сла­вян­ските и пра­во­слав­ните народи е лидер и пръв сред равни. За наро­дите, които не при­емат за мяра пазара, его­изма и гло­ба­ли­стич­ното обез­ли­ча­ване, Русия е носи­тел на един по-​традиционен, хума­нен, колек­ти­ви­сти­чен и соци­а­лен модел на раз­ви­тие. Рус­кият гений про­прави път в кос­моса, в Русия поетът е духо­вен водач — за мислещите, кул­тур­ните и зна­ещите хора по света, рус­ката циви­ли­за­ция е сред тези, нада­рени с най-​много и високи таланти на сло­вото, нау­ката, тех­но­логи­ите. Русия, като ядро на някогаш­ния Съвет­ски съюз, на цената на мили­они свидни жертви спаси Европа и света от кафя­вата чума на фашизма. За нашата страна, за огром­ното мно­зин­ство от бълга­рите, Русия е и ще бъде нашия Осво­бо­ди­тел, брат­ския народ, вър­нал с кръв и саможертва нашата държав­ност, а в по-​късни години дал тла­сък на соци­ал­ната държава, на инду­стри­а­ли­за­ция и модер­ни­за­ция на наци­о­нал­ното стопан­ство. Това е в осно­вата на българо-​руските спе­ци­ални отноше­ния, които са част от народ­ност­ния ни код, и затова са неотме­ними, неза­ви­симо от член­ството в един или друг съюз или от зави­симо­стите на властващия поли­ти­че­ски елит. И днес раз­чи­таме на Москва за въз­раж­дане на българ­ската ико­номика чрез големите стра­теги­че­ски про­екти в енерге­ти­ката и търговията.

Не само защото е голяма и могъща, а защото от векове носи уни­ка­лен духо­вен заряд, Русия е сата­ни­зи­рана, обруга­вана, кле­ве­тена, напа­дана е от само­за­бра­вили се поли­тици, но защи­тавана от само­от­вержен и пат­ри­о­ти­чен народ. Русия и днес е под безпреце­ден­тен натиск, но уве­рено следва своя път на раз­ви­тие. След годи­ните на раз­руха от края на 80-​те до 2000 г., когато ново­из­бра­ният тогава руски лидер Вла­ди­мир Путин даде нова пара­дигма за раз­ви­тие, Русия уве­рено утвър­ждава сво­ята държав­ност и суве­ре­ни­тет, въз­ста­но­вява духов­ните, ико­номи­че­с­ките, воен­ните си сили, връща авто­ри­тета си в света и дове­ри­ето на сво­ите граждани.

Пътят на Русия е верен, ясен и прогно­зи­руем! С Русия са и вер­ните й при­я­тели! Това е верен път в днеш­ния многопо­лю­сен проме­нящ се свят.

Честит праз­ник, родни братя!