Печат

Светът се нуждае от стратегическа стабилност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Владимир Путин направи равносметка на срещата на най-високо равнище на Г-20 в Осака

Свръх­на­си­тена се оказа програмата на пре­би­ва­ва­нето на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в япон­ския град Осака, където той при­стигна мина­лия петък за уча­стие в срещата на най-​високо рав­нище на „Групата на двай­сетте”. В продълже­ние на два дни рус­кият държа­вен глава освен рабо­тата във форума участва в среща на лиде­рите на БРИКС и РИК (Русия — Индия — Китай) и про­веде редица дву­странни срещи. Посеще­ни­ето на Вла­ди­мир Путин в Стра­ната на изгря­ващото слънце завърши с прего­вори с министър-​председателя на Япо­ния Шин­дзо Абе и с уча­сти­ето му в цере­мо­ни­ята по закри­ва­нето на Годи­ната на Русия в Япо­ния и Годи­ната на Япо­ния в Русия.

Едно от първите меропри­я­тия в Осака, в които Вла­ди­мир Путин участва още преди срещата на Г-​20, стана срещата във формат Русия — Индия — Китай с преми­ера на Индия Нарендра Моди и с пред­се­да­теля на Китай­с­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин. По време на нея рус­кият лидер отбе­ляза, че съвмест­ната работа във формата РИК носи оче­видна полза.

Спо­ред Путин по пове­чето от въпро­сите на све­тов­ния ико­номи­че­ски и поли­ти­че­ски дне­вен ред позици­ите на Русия, Индия и Китай са близки или съвпа­дат. Москва, Делхи и Пекин се обя­вя­ват за запазване на системата на меж­ду­на­род­ните отноше­ния, чието ядро е уставът на ООН и нормите на правото. Те отсто­яват такива осно­вопо­лагащи принципи на межд­удържавни връзки, като уважа­ване на суве­ре­ни­тета и ненаме­сата във вътреш­ните работи.

Още преди срещата на „двай­сет­ката” започ­наха дву­стран­ните срещи на Вла­ди­мир Путин с лидери на страни, участ­нички във форума. Извън вся­ка­кво съм­не­ние осо­бено внима­ние беше обър­нато на руско-​американските прего­вори на най-​високо рав­нище, които продължиха 1 час и 20 минути. Това беше четвър­тата среща за Вла­ди­мир Путин и Доналд Тръмп. За първи път те се срещ­наха по време на форума Г-​20 в Хам­бург през юли 2017 г., след това — през ноем­ври същата година във виет­нам­ския Дананг. Тре­тата среща се състоя мина­лия юли в Хелзинки.

От руска страна в срещата участваха мини­стърът на външ­ните работи Сергей Лав­ров, пър­вият вицепремиер и мини­стър на финан­сите Антон Силу­а­нов, помощ­ни­кът на пре­зи­дента Юрий Уша­ков и прес­сек­ре­та­рят Дмит­рий Пес­ков. От аме­ри­кан­ска страна в прего­во­рите участваха държав­ният сек­ре­тар на САЩ Майк Помпео, помощ­ни­кът на пре­зи­дента по наци­о­нал­ната сигур­ност Джон Болтън, дъще­рята на Тръмп Иванка и ней­ният съпруг Джа­ред Куш­нер, който е със ста­тут съвет­ник на президента.

Путин нарече тази среща много делова и праг­ма­тична. Спо­ред него стра­ните на прак­тика са обсъдили цял спи­сък въпроси, пред­став­ля­ващи вза­имен инте­рес. Обсъдена е била темата за ста­би­ли­зи­ране и подоб­ря­ване на отноше­ни­ята между Русия и САЩ, които сега са в неудо­вле­тво­ри­телно състо­я­ние. Лиде­рите на двете страни се съгла­сиха, че това лежи в сфе­рата на инте­ре­сите на цялата меж­ду­на­родна общ­ност. Двамата пре­зи­денти обсъдиха положе­ни­ето в Украйна, засегнаха въпроси във връзка със ситу­аци­ята във Вене­цу­ела, в Близ­кия изток, в част­ност — в Иран и в Сирия. Вла­ди­мир Путин покани Доналд Тръмп в Москва за чества­нето на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война, което ще се състои на 9 май 2020 г. Между другото такава покана полу­чиха и други чуж­де­странни лидери. На заклю­чи­тел­ната си пре­с­конфе­ренция Вла­ди­мир Путин под­черта, че побе­дата над нацизма е най-​важното съби­тие в света дори поради факта, че, без да забра­вяме съби­тия от подо­бен род, ние трябва да напра­вим всичко, за да не се повто­рят. Спо­ред рус­кия пре­зи­дент ако тези съби­тия потъ­нат в забрава, запла­хата от възоб­но­вя­ва­нето на мащаб­ните конфликти ще нараства, което е много опасно, ако се отчете колко взри­во­опа­сен е ста­нал поли­ти­че­ският свят в сегаш­ния момент.

Дали ще дой­дат, или няма да дой­дат, това не е наш въпрос, нашият въпрос е да ги пока­ним. Отна­сяме се с уваже­ние към нашите парт­ньори и винаги под­чер­та­ваме тях­ната роля и зна­че­ние по време на бор­бата с нацизма. Ще се радваме,ако нашата покана бъде при­ета, а ако не — положе­ни­ето не е кри­тично. Ние ще отбе­лежим тази дата достойно и при всички слу­чаи”, добави Вла­ди­мир Путин.

Самият Доналд Тръмп оцени положи­телно срещата си с рус­кия лидер. „Смя­там, че имахме отлична среща. Мисля, че той е пре­кра­сен човек. Постиг­на­хме много, започ­на­хме да обсъж­даме търго­ви­ята. Срещата беше пре­красна, той е необи­чаен човек”, каза аме­ри­кан­ският пре­зи­дент в ефира на теле­ви­зи­он­ния канал „Рос­сия 24″.

/„Русия днес”/