Печат

Още два кораба са навлезли в Черно море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бри­тан­ският есми­нец HMS Duncan и канад­ската фрегата HMCS Toronto във втор­ник вечерта преми­нали Босфора, като нав­лезли в аква­то­ри­ята на Черно море. Бой­ните кораби са се насо­чили към укра­ин­ското чер­номор­ско при­ста­нище в Одеса. Те се при­съе­ди­ня­ват към меж­ду­на­род­ните уче­ния „Мор­ски бриз-​2019″, в които участват кораби и само­лети на САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Украйна, Мол­дова, Гру­зия, Румъ­ния, Бълга­рия и други.

Манев­рите на НАТО на сушата, в морето, под вода и във въз­духа са започ­нали на 1 юли и в тях участват общо 19 страни.

Вклю­чени са 34 кораба и 24 само­лета. Воен­ните уче­ния се про­веж­дат на тери­то­ри­ите на Одеса, Нико­лаев и Хер­сон в Украйна, както и в севе­ро­за­пад­ната част на Черно море.

Един от участ­ниците в уче­ни­ето е аме­ри­кан­ският раз­ру­ши­тел Carney, който влиза за 5-​ти поре­ден път в аква­то­ри­ята на Черно море и е снаб­ден с кри­лати ракети Tomahawk с обхват 1,6 хил. км.

В отго­вор на агре­сив­ното при­съствие на НАТО до гра­ниците на Русия, Чер­номор­ският флот на Рус­ката феде­рация пое кон­трол над действи­ята на кора­бите на НАТО по време на уче­ни­ята „Мор­ски бриз-​2019″.

Както съобщи по-​рано Наци­о­нал­ният център за управ­ле­ние на отбра­ната на Русия, това се прави, за да се избегнат потенци­ални извън­редни ситуации.

Непре­стан­ните уче­ния на НАТО близо до рус­ките гра­ници продължа­ват да нагне­тя­ват воен­но­по­ли­ти­че­с­ката обста­новка, а все повече експерти в Русия виждат в тях възмож­ност за про­во­кации. Така реше­ни­ето за близ­кото наблю­де­ние на уче­ни­ето е напълно очаквано.

/„Русия днес”/