Печат

Издигат паметник на княз Церетели в село Церетелево

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 4 юли от 14.00 в село Цере­те­лево (Пло­в­ди­вска област) посла­ни­кът на Русия в Бълга­рия Ана­то­лий Мака­ров ще участва в откри­ва­нето на памет­ник на гене­рал­ния кон­сул на Русия в Пло­в­див Алек­сей Цере­тели, започ­нал да работи в Бълга­рия преди Осво­бож­де­ни­ето и допри­не­съл много за въз­ста­но­вя­ва­нето на българ­ската държав­ност. Сред почет­ните гости на съби­ти­ето ще бъдат посла­ниците на Бела­рус, Арме­ния и Казах­стан, членът на Съвета на Феде­раци­ята на Русия Елена Афа­на­си­ева, бившите руски посла­ници Ана­то­лий Потапов и Вла­ди­мир Чхиквадзе.

От българ­ска страна уча­стие в меропри­я­ти­ето ще вземат област­ният упра­ви­тел на Пло­в­ди­вска област Здравко Здрав­ков, мит­ропо­лит Пло­в­див­ски Нико­лай, народни пред­ста­ви­тели и ръко­во­ди­тели на местни инсти­туции. Съби­ти­ето е част от чества­нето на 140 години от уста­но­вя­ване на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния между Бълга­рия и Русия. След откри­ва­нето на памет­ника ще бъде открита и паметна плоча на сгра­дата на Почет­ното кон­сул­ство на Русия в Пло­в­див, посве­тена на Алек­сей Церетели.

Алек­сей Цере­тели е роден през 1848 г. в Гру­зия. Завършва Юри­ди­че­ския факул­тет на Мос­ков­ския уни­вер­си­тет. Рабо­тил е като сек­ре­тар в рус­кото гене­рално кон­сул­ство в Белград. По-​късно е преме­стен като сек­ре­тар в Рус­кото посол­ство в Цариград. В пери­ода 18761877 г. ръко­води рус­ките кон­сул­ства в Одрин и Пловдив.

След края на Апри­л­ското въста­ние от 1876 г. е вклю­чен в дипло­ма­ти­ческа коми­сия, която раз­следва тур­ските звер­ства в българ­ските земи. Про­явява се като стра­стен застъп­ник на българ­ската наци­о­нална кауза.

През същата година заедно с дипло­мата от САЩ Юджийн Скайлър раз­ра­ботва про­ект за авто­номна Бълга­рия, пред­ста­вен на Цариград­ската конфе­ренция. Участва активно в конференцията.

Участва в Руско-​турската война 18771878 г., като се про­явява при осво­бож­де­ни­ето на Тър­ново, преми­на­ва­нето на Пред­ния отряд през Хаин­бо­аз­кия про­ход и бит­ката при Телиш.

След вой­ната е гене­ра­лен кон­сул на Русия в Пло­в­див (до 1882). В чест на княз Алек­сей Цере­тели е наиме­ну­вано село Цере­те­лево, където ще бъде издиг­нат паметник.

Памет­ник на княз Алек­сей Цере­тели има в центъра на Батак.

Потомък на Алек­сей Цере­тели е знаме­ни­тият Наро­ден худож­ник на РФ, скулп­тор монумен­та­лист проф. Зураб Цере­тели — пре­зи­дент на Рус­ката художе­ствена академия.