Печат

Предизборна разходка до Торонто

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Тази сед­мица пре­зи­дентът на Украйна Вла­ди­мир Зелен­ски предприе отвъд­мор­ско пътеше­ствие до Канада, където беше приет от преми­ера Джъ­стин Трюдо. След като чув­ствата на Европа към Украйна напо­следък охлад­няха, той потегли към севе­ро­аме­ри­кан­с­ката страна да търси чуж­де­странна под­крепа в наве­че­ри­ето на пред­сто­ящите на 21 юли пар­ламен­тарни избори.

Канада е известна с огром­ната си и вли­я­телна укра­ин­ска диаспора, която състав­лява 4 процента от 34-​милионното насе­ле­ние на стра­ната. Канада е тре­тата по ред страна след Украйна и Русия по брой на жители с укра­ин­ски про­из­ход. Голяма част от тях са потомци на нацист­ките наем­ници, наме­рили убежище там след Вто­рата све­товна война.

В резул­тат от срещите си, които се състо­яха в Торонто, а не в сто­лицата Отава, Зелен­ски съобщи, че Канада му е обещала финан­сова помощ от 45 млн. долара, от които поло­ви­ната за закупу­ване на военна тех­ника. Отава щяла да помогне на Киев и с про­из­вод­ството на място на боеприпаси.

Експерти отбе­ляз­ват, че обеща­ни­ята имат преди всичко про­паган­ден пре­диз­бо­рен ефект, тъй като Канада няма соб­ствена военна тех­ника и това, което там се про­из­вежда е аме­ри­кан­ска про­дукция. В слу­чая става дума главно за про­даж­бата на въоръже­ния втора и трета упо­треба. Ясно стана, че Зелен­ски изцяло продължава не само външ­ната поли­тика на пред­ше­стве­ника си Порошенко, осно­вана на яростна русофо­бия, но запазва и него­вото неже­ла­ние да сложи край на граж­дан­с­ката война в Донбас.

/„Русия днес”/