Печат

Захарова: Израел дестабилизира обстановката в Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова заяви, че действита на Израел в Сирия наруша­ват суве­ре­ни­тета на тази страна и деста­би­ли­зи­рат обста­нов­ката в региона.

Заха­рова потвърди, че в нощта на 1 юли шест изстре­би­теля на ВВС на Израел са нав­лезли във въз­душ­ното про­стран­ство на Ливан и нанесли серия ракетни удари по сирий­ска тери­то­рия в покрай­ни­ните на Хомс и Дамаск.

Тя уточни, че част от раке­тите е била спряна от сирий­ската про­ти­во­въз­душ­ната отбрана. Някои от уда­рите са били нане­сени в непо­сред­ствена бли­зост до жилищни квар­тали. В резул­тат на това, спо­ред съобще­ни­ята на сирийските информаци­онни агенции, са заги­нали 16 души, вклю­чи­телно деца. Има и много ранени.

Даде­ната изра­ел­ска атака е най-​голямата подобна акция от май 2018 година”, уточни Мария Захарова.

При­пом­няме, че в нощта на 1 юли Израел нанесе въз­душни удари край Дамаск и в про­винция Хомс. Гово­ри­тел на изра­ел­ските военни отказа да комен­тира темата.

Мини­стер­ството на външ­ните работи на Сирия подаде жалба до Съвета за сигур­ност на ООН.

/​Русия днес/