Печат

Иран призова Европа да подкрепи ядреното споразумение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Техе­ран въз­наме­рява да намали изпъл­не­ни­ето на задълже­ни­ята си по Съвмест­ния все­об­хва­тен план за действие за иран­с­ката ядрена програма. Това заяви иран­ският външен мини­стър Мохамад Джа­вад Зариф след прего­вори с рус­кия външен мини­стър Сергей Лав­ров в Москва.

По думите на иран­ския мини­стър, реше­ни­ето на Иран ще влезе в сила, ако европе­йците не предпри­емат необ­хо­ди­мите стъпки преди 5 септември.

Открито каза­хме, че параграф 36 от Съвмест­ния все­об­хва­тен план за действие опре­деля пра­вата на Иран. В слу­чай на неизпъл­не­ние от други чле­нове на спо­ра­зуме­ни­ето, ще действаме съоб­разно дого­вора”, каза външ­ният мини­стър на Иран.

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви, че Русия продължава да действа в строго съо­т­вет­ствие с резо­люци­ите на Съвета за сигур­ност на ООН.

САЩ едно­странно се оттег­лиха от ядре­ната сделка с Иран и се опит­ват да забра­нят на други държави да изпъл­ня­ват реше­ни­ята на Съвета за сигур­ност”, каза Сергей Лав­ров. Той добави, че Вашинг­тон се възползва от факта, че външ­нотъргов­ските разплаща­ния се извършват главно в долари. Лав­ров нарече деструк­тивна позици­ята на САЩ, която под­копава както аме­ри­кан­с­ките вла­сти, така и аме­ри­кан­с­ката валута.

При­пом­няме, че ядре­ното спо­ра­зуме­ние с Иран беше подпи­сано през 2015 година от САЩ, Китай, Русия, Вели­ко­бри­та­ния, Франция и Герма­ния. Про­блемът около иран­с­ката ядрена сделка еска­лира през май, когато САЩ едно­странно се оттег­лиха от Съвмест­ния все­об­хва­тен план за действие и наложиха санкции на Иран в областта на износа на пет­рол. /​Русия днес/