Печат

Варшава отдавна не е попадала в толкова глупаво положение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Прес­сек­ре­та­рят на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова комен­тира обяс­не­ни­ята на пол­ското външно мини­стер­ство по отноше­ние на лип­сата на покана към рус­ката страна за съби­ти­ята, посве­тени на 80-​годишнината от нача­лото на Вто­рата све­товна война.

Офици­ална Варшава отдавна не е попа­дала в тол­кова глупава позиция”, написа тя на стра­ницата си във Фейсбук.

Така Заха­рова комен­тира обяс­не­ни­ята на заместник-​министъра на външ­ните работи на Полша Шимон Шин­ков­ски, който каза, че Русия не е пока­нена на съби­ти­ята, тъй като участващите страни са „избрани въз основа на съвременни кри­те­рии” и са пока­нени чле­нове на ЕС, НАТО и Източ­ното партньорство.

Също в Полша, обяс­ня­вайки защо Русия не е канена, обяви, че Варшава иска „да отбе­лежи тази трагична годиш­нина в духа на исто­ри­че­с­ката истина”. На 1 сеп­тем­ври Полша беше дома­кин на съби­тия по слу­чай 80-​годишнината от избухва­нето на Вто­рата све­товна война. Пред­ста­ви­те­лите на Русия не бяха пока­нени. /„Русия днес”/