Печат

Провокация срещу националния интерес

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От Външно мини­стер­ство на Репуб­лика Бълга­рия разпро­стра­ниха една изклю­чи­телно недипло­ма­тична декла­рация, писана под индигото на най-​русофобските и анти­кому­ни­сти­че­ски лозунги на Сту­де­ната война. Поводът е изложба, посве­тена на 75-​ата годиш­нина от осво­бож­де­ни­ето на Европа от фашизма, която светът вече започна да чества. Гру­бият и нази­да­те­лен към рус­кото посол­ство тон на Външно, в който си поз­во­ля­ват не само изкри­вя­ване на исто­ри­че­с­ката истина и ома­ло­важа­ване на 27 000 000 жертви, дадени от рус­кия народ и другите народи на някогаш­ния СССР, се пра­вят и чисто идео­логи­че­ски вну­ше­ния за „щико­вете на Съвет­ската армия, донесли репре­сии, деформации и откъс­на­тост от динами­ката на раз­ви­тите европе­йски държави”. Бисе­рите на анти­рус­ката омраза на Външно обаче не са частно мне­ние, а ангажи­рат държа­вата във вреда на наци­о­нал­ния инте­рес. Исто­ри­че­с­ката истина е, че без сме­ло­стта, жерт­вого­тов­но­стта и геро­изма на Чер­ве­ната армия днес Европа и светът щяха да са още под нацистки ботуш и тази истина не може да бъде пре­ина­чена или фалшифици­рана. За страна като Бълга­рия помощта на Москва отпреди 75 години е реша­ваща: без ней­ното застъп­ни­че­ство и без анти­фашист­ката ни съпро­тива нямаше да имаме ста­тут на вою­ваща страна побе­ди­телка, а щяхме да бъдем нака­зани с орязване на тери­то­рии като съюз­ник на оста Рим-​Берлин-​Токио. Неза­ви­симо от греш­ките Съвет­ският съюз ни оказа все­ст­ранна помощ за въз­ста­но­вя­ва­нето и раз­ви­ти­ето на модерна инду­стрия и земе­де­лие, про­света и здра­веопазване, така че за под 20 години от този период бяха изгра­дени две нови Бълга­рии, ста­на­хме девет мили­онна, кос­ми­ческа и висо­ко­тех­но­логична нация, достиг­на­хме 27-​о място по раз­ви­тие в индекса на ООН, бяха съз­да­дени про­из­ве­де­ния на изку­ството и лите­ра­ту­рата на високо европе­йско ниво. Затова и до днес 80% от бълга­рите носят в сърцето си завеща­ната им от предците любов към брат­ска сла­вян­ска и пра­во­славна Русия. Нима това е възможно, ако рус­кият войн ни беше доне­съл преди 75 лета един­ствено „щикове, дик­та­тура и репресии”!?

От европе­йс­ките процеси днес ни отделя не друг, а нашето соб­ствено Външно и него­вата мини­стърка, които забра­вят, че преди бро­ени дни пре­зи­ден­тите Тръмп и Мак­рон се изка­заха за разши­ря­ване на диа­лога с Русия, за връща­нето й в Г-​8, за стра­теги­че­ско парт­ньор­ство в редица сфери. Че те и много други европе­йски лидери ще оти­дат в Москва и на Чер­ве­ния площад ще се покло­нят пред подвига на рус­кия вой­ник на 9 май дого­дина. Както изис­кват паметта, исти­ната, честта и достойн­ството! Може би и тях щяха да заклеймят от Външно!? Преди дни в Сло­ве­ния, също страна — членка на ЕС, също държава от Източна Европа, търже­ствено и по държав­ния про­то­кол чества подвига на Чер­ве­ната армия. Памет­ници на осво­бо­ди­те­лите от фашизма има в цяла Европа — над 4000, и към тях инсти­туци­ите и граж­да­ните се отна­сят с нуж­ната почит и уваже­ние. Да не гово­рим, че декла­раци­ята носи не само мора­лен и поли­ти­че­ски ущърб, раз­де­ляйки ни от Русия, про­ти­вопо­ста­вяйки се на отчет­лива европе­й­ска тен­денция за диа­лог с Москва. Това е и пряк удар по поли­ти­ката на преми­ера Бойко Бори­сов, който наскоро посети Москва и посрещна рус­кия си колега в София, който отправи при­зиви за мир в Чер­номор­ския регион, обяви се за рестарт на два от стра­теги­че­с­ките енергийни про­екти с Русия. Докога преми­ерът ще търпи него­вите мини­стри и тех­ните екипи да сабо­ти­рат воде­ната от него поли­тика? И ще вземе ли мерки това да не се повтаря, защото злепо­ставя не само него, а цяла Бълга­рия и поставя под съм­не­ние искре­но­стта на пра­ви­тел­ството в българо-​руските отношения?