Печат

Западът вече не е територия на свободата на словото

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва се състоя конференция за защита на медиите и журналистите

Защи­тата на сво­бо­дата на сло­вото, на меди­ите и жур­на­ли­стите бе тема на конфе­ренци­ята, орга­ни­зи­рана тази сед­мица от ОССЕ в Москва. В нея участваха експерти, поли­тици, дипло­мати и раз­бира се, жур­на­ли­сти от раз­лични страни. Освен тях на форума при­състваха и граж­дани, които про­сто се инте­ре­су­ваха от дис­ку­си­ята — акре­ди­тация полу­чиха всички.

Участ­ниците се въл­ну­ваха от про­блемите на съвремен­ната информаци­онна поли­тика: фалши­вите новини, натиска на вла­стите върху меди­ите и в най-​демократичните страни, убийството на жур­на­ли­сти. Въпро­сите, свър­зани с цен­зу­рата, също бяха в центъра на внима­ни­ето. Мно­зина ора­тори отбе­ля­заха посега­тел­ството върху сво­бо­дата на сло­вото и меди­ите в т.нар. циви­ли­зо­ван либе­ра­лен свят. Множат се слу­ча­ите в стра­ните от ОССЕ на сплашване и опити за пряко управ­ле­ние на жур­на­ли­стите от страна на вла­стите и корпо­ра­тив­ния интерес.

В Париж напри­мер, орга­ни­за­ци­ята „Репор­тери без гра­ници” обмисля как да про­кара нови гра­ници — изготвя спи­съци на меди­ите, на които може и на които не може да се вярва. А кри­те­ри­ите ще опре­де­лят група пла­тени акти­ви­сти спо­ред сво­ите поли­ти­че­ски предпо­чи­та­ния. По-​рано тази година в Лон­дон се състоя меж­ду­на­родна конфе­ренция, също посве­тена на сво­бо­дата на сло­вото, но на нея не бяха допус­нати руски жур­на­ли­сти и дипло­мати. Така съби­ти­ето се превърна в сво­ята про­ти­вопо­лож­ност — във форум на несво­бод­ното слово.

В ОССЕ чле­ну­ват 57 държави, вклю­чи­телно от Северна Аме­рика — САЩ и Канада, и от Средна Азия — като Узбе­ки­стан и Таджи­ки­стан. Нару­ше­ни­ята на пра­вата и сво­бо­дите на меди­ите се реги­стри­рат на цялото про­стран­ство на орга­ни­за­ци­ята, но до неот­давна никой не предпо­лагаше, че тези явле­ния ще заче­стят именно в Европа.

Осо­бено внима­ние на конфе­ренци­ята бе обър­нато на състо­я­ни­ето на пра­вата и сигур­но­стта на жур­на­ли­стите и сво­бо­дата на сло­вото в Украйна.

Под­чер­тано бе, че в тази страна и дума не може да става за подобни сво­боди. До днес без при­съда зад решет­ките оста­ват десетки жур­на­ли­сти. Съобщено бе, че там на всеки пети ден един жур­на­лист се под­лага на раз­лични репре­сии — неза­конни увол­не­ния, забрана на упраж­ня­ва­ната про­фе­сия, фаб­ри­ку­вани съдебни пре­след­ва­ния, затвор или убийства. Нещо повече, тези убийства през послед­ните пет години оста­ват без разследване.

Недопу­стимо е отноше­ни­ето към рус­ките медии и жур­на­ли­сти в редица страни от ОССЕ. В Украйна са бло­ки­рани над 180 интер­нет изда­ния и 86 руски тв канала, а европе­йс­ките инсти­туции отми­на­ват тези факти с мъл­ча­ние. Забра­нени са книгите, филмите и дори пес­ните на сто­тици руски автори — от мина­лото и съвременни. Западни поли­тици и чинов­ници си поз­во­ля­ват висо­комерно и мен­тор­ско пове­де­ние към рус­ките медии и информаци­он­ната поли­тика на Русия. Днес обаче при­ме­рите на посега­тел­ство върху сво­бо­дата на сло­вото на Запад са много­кратно повече, откол­кото в Русия.

Дъл­боко безпо­койство будят опи­тите за необек­тивно регу­ли­ране на информаци­он­ните ресурси, за тях­ното раз­де­ляне на „ваши” и „наши”, на „заслужа­ващи” и „неза­служа­ващи” дове­рие. Казано ясно, пра­вят се открити опити за въвеж­дане на поли­ти­ческа цен­зура. Подобно пове­де­ние се при­лага към рус­ките медийни ресурси, около които в много страни се разпалва атмо­сфера на враж­деб­ност и недо­ве­рие, а тех­ните пред­ста­ви­тели се сблъскват с много­бройни спънки при изпъл­не­ние на пре­ките им про­фе­си­о­нални задълже­ния — от отказ на акре­ди­тация на раз­лични съби­тия до депор­тация от съо­т­вет­ната страна и дори аре­сти”, заяви Сергей Лавров.

При­чи­ната за това спо­ред него е неже­ла­ни­ето на власт­ните струк­тури на Запад да чуят алтер­на­тивно мне­ние и затова изби­рат най-​лесния и недемо­кра­ти­чен път — да заглушат гласа на рус­ката жур­на­ли­стика, да й бъде залепен ети­кетът „фалшива информация” или „про­паганда”. Всъщ­ност такова опре­де­ле­ние заслужа­ват огромна част от съвремен­ните западни пери­о­дични изда­ния, служили някога за при­мер на обек­тивна и безпри­страстна жур­на­ли­стика. За съжа­ле­ние обаче днес запад­ната жур­на­ли­стика сама се отказа от сво­ите принципи и трудно би могла да служи за при­мер и да поучава когото и да било.

Множе­ството повдиг­нати на форума про­блеми трудно биха могли да бъдат решени лесно и бързо. Достатъчно е да се напомни, че през послед­ните 25 години в стра­ните от ОССЕ са заги­нали около 400 репор­тери и тв опе­ра­тори. Трябва да се помни още, че голяма част от про­блемите не зави­сят от жур­на­ли­сти­че­ското със­ло­вие, а от управ­ля­ващия поли­ти­че­ски елит. Но форуми като мос­ков­ския все пак, са в състо­я­ние стъпка по стъпка да постиг­нат поста­ве­ната цел в защита правото на съвремен­ния човек на достъп до прав­дива информация и гаран­ти­ране на жур­на­ли­стите живота и сво­бо­дата на упраж­ня­ване на професията.

/„Русия днес”/