Печат

Путин: Притежаваме уникални оръжия, но не заплашваме никого

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин заяви, че новите руски оръжия нямат ана­лог в света, но увери, че Русия няма да ги използва като сред­ство за заплаха. По време на среща с висшето ръко­вод­ство на въоръже­ните сили Путин отбе­ляза: „Ние имаме уни­кални оръжия. Няма при­чина да ги използ­ваме като заплаха. Не мисля, че друг има свръх­зву­кови, лазерни и други модерни оръжия. C тях ние целим да запа­зим нашата сигур­ност c оглед на рас­тящите заплахи”, заяви Путин. Рус­кият пре­зи­дент обеща да полага уси­лия за кон­трол над въоръжението.

През 2018 година Вла­ди­мир Путин обяви, че Русия се е сдо­била с нови оръжия, вклю­чи­телно свръх­зву­кови, под­во­ден ядрен дрон и кри­лати ракети с ядрена глава.

/„Русия днес”/