Печат

Лавров: Русия не отказва диалог с Вашингтон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва не отказва диа­лог с Вашинг­тон за новите оръжия, който рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин обяви през 2018 г. Това заяви рус­кият външен мини­стър Сергей Лавров.

Като цяло ние не отказ­ваме да гово­рим за новите видове оръжия, новите военни тех­но­логии, вклю­чи­телно онези, които бяха обявени от пре­зи­дента на Русия Вла­ди­мир Путин през 2018 г. в обръще­ни­ето му към Феде­рал­ното събра­ние”, заяви мини­стърът в интервю.

Обви­ня­ват ни, че крием нещо. Ние не крием, но пред­лагаме в рам­ките на общия голям разго­вор за всички аспекти на стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност да гово­рим за това. Това е много ясна позиция, която беше пре­да­дена на аме­ри­канците”, добави министърът.

Освен това, спо­ред рус­кия външен мини­стър, „няма раз­би­ра­ема реакция от САЩ”. Лав­ров при­помни, че САЩ насто­яват да при­вле­кат Китай към подобни кон­сул­тации. „Ако китайците се съгла­сят, ще се рад­ваме да разши­рим формата на нашите кон­сул­тации и прего­вори. Тогава обаче въз­ни­ква въпро­сът: какво ще кажете за Обе­ди­не­ното крал­ство и Франция? И това са офици­ални ядрени сили”, допълни рус­кият външен министър.

Мини­стърът под­черта, че Москва няма да убеж­дава Пекин да се при­съе­дини към този диалог.

/„Русия днес”/