Печат

Не е истина, че в Либия има руски бойци

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Зам.-министърът на външ­ните работи на РФ Сергей Ряб­ков катего­рично опро­верга твър­де­ни­ята на аме­ри­кан­ското изда­ние The New York Times за при­стигане на 200 бойци от Русия в Либия през послед­ните месец и половина.

Катего­рично отхвър­лям подобни измислици. Ние действаме в инте­рес на урегу­ли­ра­нето в Либия, поддър­жаме съо­т­вет­ните уси­лия, вклю­чи­телно по лини­ята на ООН, водим диа­лог с тези, които така или иначе влияят на ситу­аци­ята. Не смя­таме, че има осно­ва­ния за подобни твър­де­ния, измислици, но това не е за първи път от страна на аме­ри­кан­с­ките медии да разпро­стра­ня­ват раз­лични неби­ва­лици, зло­наме­рени слу­хове, измислици по наш адрес”, каза Ряб­ков пред руски жур­на­ли­сти по време на работ­ната си визита в Израел.

Вече сме свик­нали с това, отна­сяме се спо­койно, макар да съм при­ну­ден да кон­ста­ти­рам, че върху настро­е­ни­ята на аме­ри­кан­с­ката вътрешна ауди­то­рия подобни пери­о­дични изказва­ния оказ­ват нега­тивно въз­действие и общата атмо­сфера в САЩ, за съжа­ле­ние, не спо­соб­стват за норма­ли­за­ция на връз­ките, към което ние се стремим”, добави Рябков.

/„Русия днес”/