Печат

САЩ предлагат сделка с Москва и Пекин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съе­ди­не­тите щати искат да склю­чат ново спо­ра­зуме­ние в областта на кон­трола на оръжи­ята с Русия, Китай и евен­ту­ално още няколко страни. Това обяви аме­ри­кан­ският пре­зи­дент Доналд Тръмп в разго­вор с жур­на­ли­сти в Белия дом, преди да замине за пре­диз­борна оби­колка в щата Кентъки.

Сега ние се стремим към голямо спо­ра­зуме­ние в областта на кон­трола на оръжи­ята с Русия и Китай и евен­ту­ално няколко други страни”, отбе­ляза аме­ри­кан­ският лидер.

Той комен­ти­рал пред­сто­ящото в нача­лото на 2021 година изти­чане на Дого­вора за мер­ките за допъл­ни­телно съкраща­ване и огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни оръжия (Нов СТАРТ).

В момента рабо­тим върху кон­трола над въоръже­ни­ята. Ние рабо­тим с Китай, рабо­тим с Русия”, уве­рил Тръмп.

Струва ми се, че и двете страни, биха искали да напра­вят това, осо­бено що се отнася до ядре­ните оръжия”, допълни той.

На допъл­ни­те­лен въпрос дали САЩ биха искали да удължат Дого­вора за съкраща­ване и огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни оръжия (Нов СТАРТ), Тръмп не отговорил.

/„Русия днес”/