Печат

Путин откри нова магистрала Москва - Санкт Петербург

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В рам­ките на визи­тата си в Санкт Петер­бург на 27 ноем­ври, рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин откри новата маги­страла М-​11. Рус­кият лидер също така посети завода „Адми­рал­тейские верфи”, където участва в цере­мо­ни­ята по полагане на осно­вите на новия ледо­раз­би­вач „Нико­лай Зубов”.

В разго­вор със стро­и­те­лите на новата маги­страла М-​11 (Москва-​Санкт Петер­бург) Путин отбе­ляза, че това е пър­вото съоръже­ние от подо­бен тип в исто­ри­ята на стра­ната. Държав­ният глава похвали стро­и­те­лите, изгра­дили път­ното съоръже­ние, като отбе­ляза, че „има с какво да се гор­деят”. Той отбе­ляза, че в про­ве­де­ното обще­ствено допит­ване за името на новата маги­страла най-​много гла­сове събрал вари­антът „Нева”. „Така и ще я назо­вем”, каза държав­ният глава. Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич спо­дели със стро­и­те­лите, че често пътува между двата главни града на Русия и пътят му отнема около девет часа. По новото трасе е шест, информи­рали го те.

В завода „Адми­рал­тейские верфи” пре­зи­дентът бе посрещ­нат от кур­сан­тите на Воен­номор­ското учи­лище „Нахимов”, мор­ския клуб „Юнга” и движе­ни­ето „Юнармия”. Рус­кият лидер отбе­ляза, че заводът вече 315 години про­из­вежда кораби от раз­лични класове.

Пре­зи­дентът Путин бе при­дружен от мини­стъра на отбра­ната Сергей Шойгу, глав­но­ко­манд­ващия на рус­кия флот Нико­лай Евме­нов, начал­ника на Мини­стер­ството на промиш­ле­но­стта и търго­ви­ята Денис Ман­ту­ров, вицепреми­ера Юрий Бори­сов и пре­зи­дента на Обе­ди­не­ната кора­бо­стро­и­телна корпо­рация Алек­сей Рахманов.

/„Русия днес”/