Печат

Украински самолет падна до летището в Техеран

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сут­ринта на 8 яну­ари на летище „Имам Хомейни” в Техе­ран почти вед­нага след изли­та­нето се разби Boeing 737800 на Укра­ин­ските меж­ду­на­родни ави­о­ли­нии. Заги­нали са 177 души. Само­летът е летял за Киев. Това стана на фона на ряз­кото изо­стряне на конфликта между САЩ и Иран, и повише­ното напреже­ние в Близ­кия изток.

Път­ни­че­ският само­лет е пад­нал две минути след изли­та­нето си. Вед­нага щом пожар­ни­ка­рите са успели да зага­сят горящите отломки, са започ­нали спа­си­телни и издир­ва­телни дей­но­сти. Както съобщиха пред­ста­ви­тели на Чер­ве­ния полуме­сец, почти вед­нага е ста­нало ясно, че никой не е оце­лял. Тази информация впо­след­ствие бе потвър­дена и от иран­с­ките власти.

По съобще­ния на иран­с­ките медии с позо­ва­ване на летищ­ните служби, ката­строфата е ста­нала по тех­ни­че­ски при­чини: запа­лил се е само­ле­тен двига­тел. Спа­си­те­лите почти вед­нага са наме­рили един от бор­до­вите самописци на лай­нера и той е пре­да­ден на компе­тент­ните органи. Иран обяви, че ще пре­даде чер­ните кутии на Украйна.

Укра­ин­ският пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски нареди на про­ку­ра­ту­рата да повдигне нака­за­телно дело във връзка с траге­ди­ята и да се направи про­верка на цялата граж­дан­ска авиация в стра­ната. Украйна пре­крати поле­тите до Техе­ран. Мини­стърът на външ­ните работи на Украйна Вадим При­стайко съобщи от кои страни са заги­на­лите във въз­душ­ната ката­строфа. По данни на При­стайко, най-​много сред заги­на­лите са граж­дани на Иран, след това канадци, укра­инци, пода­ници на Швеция, граж­дани на Афга­ни­стан, а също няколко германци и британци.

В същия ден рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин изпра­тил събо­лез­но­ва­ния на пре­зи­ден­тите на Иран и Украйна Хасан Рохани и Вла­ди­мир Зелен­ски. В телеграмата Путин изра­зява съчув­ствие и под­крепа на семействата на жерт­вите. В телеграмата до укра­ин­ския пре­зи­дент Зелен­ски Путин изра­зява искрени събо­лез­но­ва­ния за трагич­ните после­дици от ката­строфата на укра­ин­ския път­ни­че­ски само­лет край Техеран.

В събо­лез­но­ва­ни­ята си до Хасан Рохани, рус­кият пре­зи­дент изра­зява дъл­боки събо­лез­но­ва­ния във връзка със смъртта на многото иран­ски граж­дани, както и граж­да­ните от други страни в резул­тат на трагедията.

/„Русия днес”/