Печат

Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от победата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В годи­ната, посве­тена на 75-​та годиш­нина от побе­дата във Вели­ката оте­че­ственна война пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство орга­ни­зира в Рус­кия културно-​информационен център тема­тична Кинопа­но­рама. Филмите, пред­ста­вени в програмата, която е до края на годи­ната, прав­диво показ­ват геро­ич­ната и трагична епо­пея, труд­ните етапи на първите дни от вой­ната и радо­стта от побе­дата. Ще бъдат пред­ста­вени кино­ленти, които са заснети бук­вално в първите дни на вой­ната, филми от съвет­ския период, както и ново руско кино. Зри­те­лите ще могат да гле­дат филмите не само на све­товно известни режисьори, такива като Михаил Ром, Сергей Бон­дар­чук, Юрий Озе­ров, Елем Климов, Лариса Шепитко, Михаил Кала­то­зов, но и на други автори, които в сво­ите кино­про­из­ве­де­ния отра­зя­ват суро­вата правда на онази трудна и жестока борба.

Много от тези кино­ленти са полу­чили пре­стижни награди на руски и меж­ду­на­родни кино­фе­сти­вали в Кан, Венеция, Бер­лин, Кар­лови Вари, Сан Франциско, на други известни и пре­стижни кино­фо­руми от цял свят. Освен това в този ката­лог са пред­ста­вени филми, които ще бъдат пока­зани за първи път на нашите зрители.

В Кинопа­но­рамата има шест руб­рики: „Мосфилм” пред­ставя; „Ленфилм” пред­ставя; Кинок­луб „РУСИЯ”; Докумен­та­лен екран; Неиз­вестни филми за вой­ната; Нови филми за войната.

Кинопа­но­рамата е посве­тена на подвига на много­наци­о­нал­ния съвет­ски народ в годи­ните на Вели­ката оте­че­ствена война. Про­жекци­ите ще се про­веж­дат всеки четвъртък в 18.30 в Мал­ката зала на Рус­кия културно-​информационен център в тече­ние на цялата 2020 година.

Входът е свободен.