Печат

Алексей Пушков: Войната с Иран би закопала Тръмп

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на Коми­си­ята по информаци­онна поли­тика на Съвета на Феде­раци­ята Алек­сей Пуш­ков заяви, че аме­ри­кан­ският лидер Доналд Тръмп направи пра­вил­ното нещо, като се огра­ничи само с налагане на нови санкции на Иран. Той написа това на стра­ницата си в Twitter.

Нито един репуб­ли­ка­нец, вклю­чи­телно „яст­ре­бите”, не е поис­кал от Тръмп военна реакция на удара на Иран по базите на САЩ. Вой­ната с Иран е непо­пу­лярна в САЩ и би могла да закопае Тръмп, ако той се реши на нея. Той постъпи разумно като се отдръпна от запла­хите си. Въпреки това на Съе­ди­не­ните щати ще бъде по-​трудно да оста­нат в Ирак”, написа Алек­сей Пушков.

По-​рано вицепре­зи­дентът на САЩ Майк Пенс заяви, че Иран нареди на под­крепя­ните от него групи­ровки да се въздържат от действия срещу аме­ри­кан­с­ките сили.

На 8 яну­ари Иран нанесе удари по военни бази на САЩ в Ирак. Тази воен­ната опе­рация, наре­чена „Мъче­ни­кът Сюлеймани” стана отго­вор на поку­ше­ни­ето от страна на Съе­ди­не­ните щати на иран­ския гене­рал Касем Сюлеймани на 3 яну­ари, в резул­тат на ракетна атака в Баг­дад. По-​късно Тръмп обяви наме­ре­ни­ето си да наложи нови ико­номи­че­ски санкции на Иран. /„Русия днес”/