Печат

Предлагат СОК "Камчия" да носи името на Юрий Лужков

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Иде­ята си Съюзът на при­я­те­лите на Бълга­рия, чиито пред­се­да­тел е бившият посла­ник у нас Ана­то­лий Потапов, изрази в писмо до пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин като отклик на него­вата иници­а­тива за пред­ложе­ния как да бъде уве­ко­ве­чена паметта на бившия кмет на Москва Юрий Лужков.

Би ни се искало да полу­чим под­крепата на сегаш­ното ръко­вод­ство на Москва — изрази надежда в интервю за сайта kp​.ru пред­се­да­те­лят на Съюза на при­я­те­лите на Бълга­рия Ана­то­лий Потапов. — Нашата „Кам­чия” бе съз­да­дена в нача­лото на века по иници­а­тива на Юрий Луж­ков и както и преди е соб­стве­ност на пра­ви­тел­ството на Москва”.

Потапов отбе­ляза, че за времето, отка­кто съще­ствува комплек­сът, негови гости са били няколко хиляди вете­рани и десетки хиляди млади мос­ков­чани. Почив­ката на брега на морето тук се съче­тава със съвременна програма за обу­че­ние на децата и мла­дежите, на тях им е инте­ресно да общу­ват с българ­ските си връст­ници. Редовно се про­веж­дат срещи на млади писа­тели от нашите страни, фести­вали на талант­ли­вите младежи.

Ана­то­лий Потапов каза, че е общу­вал с Юрий Луж­ков в Москва, бук­вално няколко дни преди кон­чи­ната му на 10 декем­ври 2019 г. „Пого­во­рихме много сър­дечно. Спом­ни­хме си него­вите пъту­ва­ния в Бълга­рия. Жалко, че днес не е сред нас. При­сво­ява­нето на името на леген­дар­ния сто­ли­чен гра­до­на­чал­ник на оздра­ви­тел­ния комплекс „Кам­чия” спо­ред нас би било логично и много уместно. Нашият при­я­тел заслужава това” каза Потапов. /„Русия днес”/