Печат

Меркел ще се срещне с Путин заради кризата в Близкия изток

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герман­ският канц­лер Ангела Мер­кел ще пътува до Москва, за да разго­варя с рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин за напреже­ни­ето в Близ­кия изток след въз­душ­ната атака на САЩ, при която беше убит иран­ският гене­рал Касем Сюлеймани. Това съобщи гово­ри­тел на герман­ското правителство.

От Кремъл обявиха, че Мер­кел ще посети Русия по покана на Путин. Двамата ще обсъдят ситу­аци­ята в Сирия, Либия и Украйна. Срещата е пла­ни­рана за 11 яну­ари в Москва.

Канц­лерът Ангела Мер­кел ще бъде при­дружа­вана от мини­стъра на външ­ните работи на Герма­ния Хайко Маас. Ще бъде обсъдена кри­зата в Иран и Ирак след извърше­ното от САЩ в Баг­дад убийство, както и конфликтът в Сирия, без­ре­диците в Либия и ситу­аци­ята в Украйна. Други подроб­но­сти около визи­тата на Мер­кел в Москва засега не се съобщават.

Меж­ду­временно вър­хов­ният пред­ста­ви­тел на ЕС за външ­ната поли­тика и поли­ти­ката по сигур­но­стта Жозеп Борел пре­дупреди за неиз­бежна еска­лация на конфликта в Либия на фона на интен­зив­ните боеве в района на либий­ската сто­лица Триполи.

Той при­зова за поли­ти­че­ско раз­реша­ване на конфликта. По думите му, послед­ното раз­ви­тие в Либия показва, че еска­лаци­ята на наси­ли­ето в района на Триполи е неиз­бежна. /„Русия днес”/