Печат

Руски космически апарат ще тръгне към Луната на 1 октомври 2021 г.

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пускът към Луната на пър­вия след 45-​годишно прекъ­сване руски кос­ми­че­ски апа­рат е пла­ни­рано за 1 октом­ври 2021 г. Резерв­ната дата е 30 октом­ври същата година. Това съобщи на засе­да­ние на съвета на РАН по Кос­моса ръко­во­ди­те­лят на отдела по ядрена пла­не­то­логия на Инсти­тута за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния на РАН Игор Мит­рофа­нов. Полетът ще бъде извършен с апа­рат „Луна-​25″, чието име продължава номе­раци­ята на рус­ките лунни мисии от мина­лия век, отбе­ляза ученият.

За кацане са под­брани два района на южния полюс на Луната — осно­вен и резер­вен. Пър­вият е разпо­ложен северно от кра­тера на Богу­слав­ски, а вто­рият — юго­за­падно от кра­тера на Манцини, съобщава РИА „Ново­сти”. Пре­дви­жда се апа­ратът да изследва свойствата и състава на грунта, както и поляр­ната еко­сфера на спът­ника на Земята.

Поляр­ният район е избран за първи път като рабо­тен за кос­ми­че­ския апа­рат, уточни Мит­рофа­нов. Всички съвет­ски и аме­ри­кан­ски мисии, както и апа­рати на други страни са кацали на уме­ре­ните ширини или в района на еква­тора. Ще напом­ним, че послед­ният пуск на рус­кия апа­рат „Луна-​24″ към спът­ника на Земята е през 1976 г.

По-​рано бе съобщено, че през 2021 г. Рос­кос­мос има наме­ре­ние да похарчи над осем мили­арда рубли за про­из­вод­ството на кораба „Орел”, пред­на­зна­чен за пило­ти­рани полети към Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция и към Луната.

/„Русия днес”/