Печат

Учени изобретиха термометър за смартфон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Учени в Русия съз­да­доха устрйство, което поз­во­лява с мобил­ния теле­фон да се измерва темпе­ра­ту­рата на тялото на раз­сто­я­ние от 50 метра. Изоб­ре­те­ни­ето пред­став­лява термо­метър сти­кер, който може да пре­дава дан­ните на телефона.

Ръко­во­ди­те­лят на инфра­струк­тур­ния център „Хелт­Нет” на Наци­о­нал­ната тех­но­логична иници­а­тива Мария Галямова раз­каза, че изоб­ре­те­ни­ето ще бъде пред­ста­вено в Русия през сеп­тем­ври тази година.

Устройството може да се използва в бол­ници и в домо­вете, в част­ност за децата, на които трябва да се измерва темпе­ра­ту­рата на всеки един-​два часа.

Новото устройство ще поз­воли на роди­те­лите да кон­тро­ли­рат темпе­ра­ту­рата на детето дистанци­онно, което е осо­бено акту­ално във връзка със сегаш­ната епи­демия на коро­на­ви­руса, или в сезо­ните на грип­ните епи­демии”, поясни Галямова.

В изоб­ре­те­ни­ето няма живак, то е без­опасно и неток­сично. При­борът няма да бъде скъп и ще може да работи без заре­ждане около една година.

/„Русия днес”/