Печат

Не на реваншизма!

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Две грозни и про­ти­во­ре­чащи на наци­о­нал­ния ни инте­рес русофоб­ски про­во­кации извършиха в дните около 9 май външ­ната мини­стърка Ека­те­рина Заха­ри­ева и кметът на „Лозе­нец” Кон­стан­тин Павлов.

Неиз­вестно с каква ото­ри­за­ция мини­стър­ката е подпи­сала наред с други външни мини­стри от Източна Европа и САЩ декла­рация, в която пише, че побе­дата над фашизма не била осво­бож­де­ние за тех­ните народи! А кметът по ван­дал­ски начин пред­лага да се премахне паметникът-​костница на съвет­ските воини, заги­нали във Вто­рата све­товна воийна, нами­ращ се в района.

Девети май от 75 години насам е ден на памет, на почит към човеш­кия геро­изъм и саможертва, помогнали на света да пре­бори кафя­вата чума на нацизма. Само рус­кият народ и другите народи на Съвет­ския съюз са дали 27 мили­она жертви в свеще­ната война срещу нацизма. Подобно пове­де­ние на българ­ски чинов­ници е тежка про­во­кация спрямо мърт­вите и тех­ните наслед­ници. Още повече е обида към паметта на десетки хиляди участ­ници в анти­фашист­ката съпро­тива и българ­ски воини, оста­вили костите си по пар­ти­зан­ските пътеки и фрон­то­вете на Вто­рата све­товна война. Обида е и към малци­ната живи вете­рани, които вме­сто да полу­чат помощ и уваже­ние от държа­вата, изжи­вя­ват ста­ри­ните си лишени от почитта, която се отдава на тех­ните европе­йс­ките събратя по кауза и съдба.

Опи­тите на незна­чи­телни фигури да уни­зят Русия и да изтрият исто­ри­че­с­ката истина за вой­ната са кощун­ствени, показ­ват липса на дипло­ма­тич­ност, на чест и достойн­ство на българ­ската управ­ля­ваща класа. Тези про­во­кации нямат леги­тим­ната обще­ствена под­крепа, про­ти­во­ре­чат на наци­о­нал­ния суве­ре­ни­тет и водят до под­рон­ване на една вековна духовна и човешка дружба между два народа с рядък ана­лог в меж­ду­на­род­ните отношения.

Днес, когато светът е изпра­вен пред най-​тежката криза в новите времена — тази с COVID-​19, исто­ри­ята ни препо­даде урока, че само заедно и соли­дарни можем да се спра­вим и да побеж­да­ваме. Ези­кът на омра­зата и про­ти­вопо­ста­вя­нето е език на мина­лото, на бло­ко­вото мислене и Сту­де­ната война! Днес няма място за такива про­яви, а светът спрямо 1989 г. е по-​нормален и консенсусен.

На 9 май, в деня на 75-​годишния юби­лей от побе­дата над фашизма преми­ерът Бойко Бори­сов написа: „Днес пода­ря­ваме на Европа нашия девиз „Съе­ди­не­ни­ето прави силата”, защото трябва да изле­зем от кри­зата заедно и по-​силни… Нека пом­ним жерт­вите на тази война и уроците на исто­ри­ята. В мрач­ните години на Вто­рата све­товна война Лон­дон, Москва и Вашинг­тон и тех­ните съюз­ници заедно побеж­да­ват нацист­ката армия. Това е при­мер за соли­дар­ност, от която нашият свят се нуж­дае и днес”.

Как се връз­ват тези думи на министър-​председателя с подписа на външ­ната мини­стърка, който отрича реше­ни­ята на съюз­ниците от Ялта и Потс­дам за побе­дата и устройството на след­во­ен­ния свят! Как се връз­ват тези цен­но­сти с пред­ложе­ни­ето на кмета на район „Лозе­нец” по най-​варварски начин да бъде унищожена една военна гроб­ница и да бъде поругана паметта на геро­ите! При това на метри от мястото, където бе поста­вен памет­ник на англо-​американските летци, бом­бар­ди­рали София и чиито бомби убиха над три хиляди българи!

От три­бу­ната на пар­ламента БСП реагира све­тка­вично и поиска българ­ските инсти­туции катего­рично да се разгра­ни­чат от тези неадек­ватни позиции на мини­стър Заха­ри­ева и кмета Пав­лов. Само така управ­ля­ващите ще докажат, че не обслуж­ват конюнк­турни или чужди инте­реси и че това не е поли­тика на българ­ската държава!