Печат

Историческата истина не може да бъде нито подменена, нито зачеркната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В писмо до пре­зи­дента на Репуб­лика Бълга­рия Румен Радев, преми­ера Бойко Бори­сов, пред­се­да­теля на Народ­ното събра­ние Цвета Кара­ян­чева и кмета на София Йор­данка Фандъ­кова Коор­ди­наци­он­ният съвет „България-​Русия” с пред­се­да­тел Снежана Тодо­рова изра­зява възмуще­ние и ясна позиция по пред­ложе­ни­ето на кмета на район „Лозе­нец” да бъде премах­нат Паметникът-​костница на заги­нали съвет­ски воини. Писмото е подпи­сано от ръко­во­ди­те­лите на орга­ни­за­ци­ите от Коор­ди­наци­он­ния съвет „България-​Русия” и от доб­лестни българ­ски дейци на кул­ту­рата, обще­ствени дейци, жур­на­ли­сти, учени, граж­дани, спо­де­лящи изра­зе­ните в писмото тези.

В наве­че­ри­ето на 75-​ата годиш­нина от побе­дата над нацизма, когато светът чества 9 май — Деня на побе­дата, отново ста­на­хме сви­де­тели на поред­ната про­во­кация, на поред­ния опит за под­мяна на неоспо­римата исто­ри­ческа истина.

Скан­дално и недопу­стимо е пред­ложе­ни­ето на кмета на сто­лич­ния район „Лозе­нец” да бъде премах­нат Памет­ни­кът на съвет­ския воин — кост­ница на заги­на­лите в Оте­че­стве­ната война.

Вой­ната, пре­диз­ви­кана от нацистка Герма­ния и ней­ните съу­част­ници, погуби живота на над 60 мили­она души, при­чини неизме­рими стра­да­ния, раз­руха и опу­стоше­ние. Една чове­ко­не­на­вистна, расистка идео­логия обяви за „нечо­веци” поло­ви­ната чове­че­ство и го осъди на изтреб­ле­ние. В тази тита­нична битка стра­ните от анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция — СССР, САЩ и Вели­ко­бри­та­ния, участ­ниците в анти­фашист­ката съпро­тива, побе­диха пре­стъп­ния нацистки режим.

Без 9 май, без Деня на побе­дата, без саможерт­вата на близо 30 мили­она съвет­ски граж­дани, без себео­т­рица­ни­ето на анти­фаши­стите, без Чер­ве­ната армия-​освободителка на Европа никога нямаше да има Ден на Европа, обявен пет години след Деня на побе­дата. Защото всички принципи и идеи, върху които е съгра­дена демо­кра­тична Европа, са изстра­дани, извою­вани и родени от анти­фашист­ката борба.

Пред­ложе­ни­ето на кмета на район „Лозе­нец” е не про­сто несъсто­я­телно и безграмотно. То про­ти­во­речи на Женев­ската кон­венция и на цяла серия резо­люции на Гене­рал­ната асам­блея на ООН, които забра­ня­ват и опре­де­лят като гавра и осквер­не­ние всяко посега­тел­ство срещу памет­ници и кост­ници на заги­на­лите във вой­ната срещу нацизма.

Исто­ри­че­с­ката истина не може да бъде нито под­ме­нена, нито зачеркната.

Като се про­ти­вопо­ста­вяме катего­рично на всеки опит за въз­раж­дане и геро­иза­ция на фашизма и него­вата чове­ко­не­на­вистна идео­логия, заявяваме:

Фашизмът не е мне­ние! Фашизмът е престъпление!

9 май 2020 година, София