Печат

Евросъюзът обсебва Западните Балкани

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди сед­мица чрез видео­връзка се състоя среща на високо рав­нище ЕС-​Западни Бал­кани. На нея пред­се­да­те­лят на Евро­коми­си­ята Урсула фон дер Лайен заяви, че мястото на Запад­ните Бал­кани може да бъде само в ЕС. Спо­ред хър­ват­ския премиер Андрей Плен­ко­вич тази пер­спек­тива се опре­деля дори от географ­ското място на региона.

Реакци­ята на Москва не закъсня: „При­зо­ва­ваме ЕС да се отнася с уваже­ние към бал­кан­с­ките страни, да не си при­сво­ява правото да опре­деля насо­ката на тях­ното раз­ви­тие, да им поз­воли сами да дефи­ни­рат сво­ята поли­тика и външ­нопо­ли­ти­че­ския си курс, а не да след­ват натрапе­ния от Евро­съюза век­тор”, заяви гово­ри­те­лят на рус­кото Външно мини­стер­ство Мария Заха­рова. Тя отбе­ляза, че съдър­жа­ни­ето и тонал­но­стта на офици­ални пред­ста­ви­тели на ЕС потвър­жда­ват впе­чат­ле­ни­ето, че в Брюк­сел гле­дат на Запад­ните Бал­кани като на изклю­чи­телна зона на своето геопо­ли­ти­че­ско вли­я­ние. Тя при­помни, че до „неот­давна ЕС се опит­ваше тъкмо в това да обви­нява другите”.

Заха­рова обърна внима­ние на редица форму­ли­ровки, залегнали в т.нар. Загреб­ска декла­рация. На участ­ниците в срещата е било пред­ложено да се подпишат под фраза, с която се твърди, че ЕС помага на стра­ните от Запад­ните Бал­кани повече от всеки друг. „Смя­таме, че поли­ти­зи­ра­нето на уси­ли­ята в бор­бата срещу пан­деми­ята е неуместно и логично поражда въпрос за без­ко­рист­но­стта на оказва­ната от ЕС помощ”, заяви тя.

Гово­ри­те­лят на мини­стер­ството допълни, че в поли­ти­ката на ЕС в реги­она се забе­лязва елемент на шан­таж по отноше­ние на стра­ните от реги­она. „Русия е обезпо­ко­ена от факта, че ЕС поставя пред кан­ди­да­тите за член­ство изис­ква­ния за безпре­ко­словно след­ване на външ­нопо­ли­ти­че­ския курс на Брюк­сел, като при това той се опре­деля без уча­сти­ето на тези страни и сле­до­ва­телно не би могъл да гаран­тира отчи­та­нето на тех­ните законни инте­реси”, заяви Захарова.