Печат

100-годишна пациентка победи коронавируса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вата 100-​годишна паци­ентка раз­бо­ляла се от коро­на­ви­рус в Русия Пелагея Пояр­кова е напълно изле­ку­вана. Това съобщи Феде­рал­ната биоме­дицин­ска агенция (ФМБА)на Рус­ката федерация

На 13 май 2020 г., в деня на 100-​ия й рож­ден ден, Пелагея Михай­ловна Пояр­кова е изпи­сана от Центъра за мозъчни забо­ля­ва­ния и нев­ро­тех­но­логии на ФМБА на Русия, адап­ти­ран в момента за паци­енти с коро­на­ви­русна инфекция”, гласи съобще­ни­ето на прес­служ­бата на ФМБА в сряда.

Отбе­лязва се, че Пояр­кова е пър­вият паци­ент, изпи­сан след коро­на­ви­рус в Русия, който е навършил 100 години. Пояр­кова била на пла­ново лече­ние в бол­ница, но се ока­зало, че съсед­ката й по стая била зара­зена с коронавирус.

Така в Центъра за мозъчни забо­ля­ва­ния и нев­ро­тех­но­логии на ФМБА Пояр­кова била при­ета с потвър­дена диагноза COVID-​19 със съо­т­вет­ната симп­то­ма­тика. Паци­ент­ката е преми­нала кон­сер­ва­тивна комплексна терапия, пояс­ниха от ФМБА.

Пелагея Михай­ловна е родена в Москва. По време на Вели­ката оте­че­ствена война тя загу­била съпруга си и оста­нала сама с мал­кото си дете. Днес Пелагея Михай­ловна живее с дъщеря си и зет си”, се казва в съобще­ни­ето. В бол­ницата чести­тили юби­лея и оздра­вя­ва­нето на паци­ент­ката и й поже­лали крепко здраве, бодър дух и благополучие.