Печат

На Запад не могат да приемат, че Русия се справя с пандемията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия е сред стра­ните, които най-​успешно се спра­вят в бит­ката срещу новата вирусна пан­демия. Това става ясно от ста­ти­сти­ката, която дават не само офици­ал­ните руски вла­сти, но и Све­тов­ната здравна орга­ни­за­ция, както и аме­ри­кан­ският уни­вер­си­тет „Джонс Хопкинс”.

Дан­ните за смърт­но­стта сред забо­ле­лите гово­рят осо­бено крас­но­ре­чиво. В Русия това са 0,98% от общо 309 хиляди носи­тели на вируса. Кар­ти­ната в т.нар. раз­вити страни е доста по-​различна. САЩ пора­зиха света с лидер­ското си място по брой на инфек­ти­рани — 1,59 млн., и смърт­ност — 6%. Не по-​утешително е положе­ни­ето и в редица европе­йски страни. Във франция фатал­ният пока­за­тел е 15,56%, във Вели­ко­бри­та­ния — 14,35%, в Ита­лия — 14,22%, в Испа­ния — 10%.

Като не наме­риха с какво да обяс­нят печал­ната ста­ти­стика, или по-​скоро висо­коме­ри­ето не им поз­во­лява да го напра­вят, на Запад решиха да обви­нят Русия в укри­ване на данни и пред­ста­вяне на лъж­лива ста­ти­стика. Както винаги в подобни слу­чаи, и този път зад обви­не­ни­ята няма ника­кви дока­за­тел­ства и факти. Пуб­ли­каци­ите фак­ти­че­ски се превър­наха в сви­де­тел­ства за безпомощ­ност пред пан­деми­ята и неспо­соб­ност да видят недо­статъците в соб­стве­ната си система на здравеопазване.

Глав­ното обаче в тях е непри­кри­тата омраза към Русия, която пре­кра­чва гра­ниците на расизма. Иначе не може да бъде обяс­нено как в гла­вите на опит­ните редак­тори в уважа­ва­ната агенция „Блум­бърг” и въобще на кул­турни хора може да се роди след­ното загла­вие: „Експер­тите се питат защо коро­на­ви­ру­сът не убива повече рус­наци”. През след­ващите няколко дни загла­ви­ето претърпя няколко модифи­кации, но сми­сълът остана същият. Пуб­ли­каци­ята бе препе­ча­тана или пре­раз­ка­зана в редица водещи западни медии, които не можеха да про­пус­нат момента да излеят жлъчта си на разяж­дащата ги русофобия.

Съще­временно иму­но­лози, лекари и експерти на СЗО потвър­диха прав­ди­во­стта на офици­ал­ните руски данни по забо­ле­ва­емо­стта и смърт­но­стта от инфекци­ята в стра­ната. Те обяс­ниха, че жерт­вите от коро­на­ви­руса в Русия са 34 пъти по-​малко, откол­кото в редица западни страни, защото колек­тив­ният иму­ни­тет е по-​висок от този в Европа и САЩ. Те посо­чиха като при­чина и положи­тел­ния ефект от масо­вото вак­си­ни­ране на насе­ле­ни­ето в Русия и Източна Европа срещу туберкулоза.

/„Русия днес”/