Печат

Денят на славянската писменост и култура ще премине онлайн

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Тази година праз­ни­кът се чества в Русия за 35-​и път. Но поради епи­демио­логич­ната ситу­ация всички меропри­я­тия ще са в онлайн формат. Исто­ри­ята на праз­ника в съвременна Русия може да се види на теле­ви­зи­он­ната програма „Вести” на 24 май. По канал „Кул­тура” от 13 ч. ще бъде пока­зан докумен­та­лен филм за дей­но­стта на солун­с­ките братя. Преди него с праз­нично при­вет­ствие към зри­те­лите ще се обърне Мос­ков­ският и на цяла Русия пат­ри­арх Кирил.

Праз­ни­кът се чества по цялата страна. Став­ропол­ската биб­лио­тека орга­ни­зира онлайн Кирило-​Методиеви чте­ния. Праз­нич­ните меропри­я­тия в Уфа се про­веж­дат от 1 до 25 май. Център на чества­ни­ята онлайн са биб­лио­те­ките в града. Цен­трал­ната град­ска биб­лио­тека е пус­нала на стра­ницата си „ВКон­такте” онлайн кръ­сто­сло­вица „В нача­лото бе сло­вото”, която пре­диз­вика голям инте­рес сред полз­ва­те­лите на мрежата. Руб­рика „Грамо­тей”, вик­то­рини, исто­ри­че­ски онлайн екс­кур­зии, пре­зен­тации и елек­тронни изложби, видео­раз­кази, интер­ак­тивни игри и други меропри­я­тия пред­лагат биб­лио­те­ките в Уфа. На 21 май Цен­трал­ната град­ска биб­лио­тека в соци­ал­ните мрежи „ВКон­такте” и Инстаграм пред­стави про­ект „Арт про­стран­ство в биб­лио­те­ката” — онлайн пре­зен­тация „От печат­ната книга до електронната”.

Центърът за кул­тура и отдих „Спут­ник” в Курган пред­ложи семейни онлайн кон­курси по слу­чай праз­ника. Пър­вият е по съз­да­ване на раз­де­ли­тели за книги „Аз буки — начало науки”, а вто­рият — кон­курс за люби­тели на театъра „Зана­вес откры­ва­ется — сказка начи­на­ется!”. Жите­лите на града изпращат видеа по мотиви на руски народни при­казки и легенди.

Денят на сла­вян­ската пис­ме­ност и кул­тура е честван в цар­ска Русия на 11 май по реше­ние на Све­тия синод от 1863 г. След рево­люци­ята праз­ни­кът е загу­бил акту­ал­ност, но се завръща в епо­хата на пере­строй­ката. През 1985 г., когато се навършват 1100 години от смъртта на Мето­дий, 24 май неофици­ално е обявен за „праз­ник на сла­вян­ската пис­ме­ност и кул­тура”. На 30 яну­ари 1991 г. по реше­ние на Пре­зи­ди­ума на Вър­хов­ния съвет на РСФСР е при­ето поста­нов­ле­ние за ежегодно честване на Ден на сла­вян­ската пис­ме­ност и кул­тура 24 май. Сто­лица на праз­ника от 2010 година е Москва.