Печат

Русия не планира военни учения около границите на НАТО по време на пандемията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ките военни нямат пла­нове за про­веж­дане на уче­ния около гра­ниците на стра­ните от НАТО в пери­ода на пан­деми­ята, пре­диз­ви­кана от коро­на­ви­руса, заяви във втор­ник рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на пре­с­конфе­ренция след мини­стер­ската сесия на Съвета на държа­вите от Бал­тийско море, преми­нала във формат онлайн.

В пери­ода на коро­на­ви­рус­ната инфекция нашите военни съобщиха, че съкраща­ват маща­бите на уче­ни­ята и не пла­ни­рат как­вито и да са уче­ния близо до лини­ята на съпри­кос­но­ве­ние със Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс”, отбе­ляза Лавров.

Пър­вият руски дипло­мат обърна внима­ние върху факта, че Русия е обя­вя­вала подобни пред­ложе­ния още през мина­лата година, по време на срещата на начал­ника на Гене­рал­ния щаб на рус­ките Въоръжени сили с пред­се­да­теля на Воен­ния коми­тет на НАТО глав­ния маршал от авиаци­ята Стю­арт Пийч. Мини­стърът напомни, че тогава рус­ката страна пред­ложи на Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс редица мерки за повиша­ване дове­ри­ето, в това число и отказ от про­веж­дане на уче­ния около гра­ниците на Рус­ката феде­рация със страни от НАТО.

Пред­лагано е също така да бъде съгла­су­вана дистанци­ята за сближа­ване на бой­ните само­лети и кораби, както и да бъдат при­ети редица мерки за гаран­ти­ране без­опас­но­стта на авиаци­он­ните полети в бал­тийския регион. Спо­ред Лав­ров обаче всички тези пред­ложе­ния са оста­нали без отговор.