Печат

Медински: Немските журналисти трябва внимателно да изучават историята

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Жур­на­ли­стите от герман­ския теле­ви­зи­о­нен канал MDR, които наре­коха съвет­ските войски, разпо­ложени на тери­то­ри­ята на бившата ГДР, „окупа­тори”, трябва внима­телно да изу­ча­ват исто­ри­ята, за да не се стига до директно „избел­ване” на нацизма. Това заяви помощ­ни­кът на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Медин­ски, цити­ран от РИА „Новости”.

Той отбе­ляза, че Нюрн­берг­ският три­бу­нал и докумен­тите, залегнали в осно­вата на ООН, „ясно и точно обяс­ня­ват кой именно е бил наше­стве­ни­кът, окупа­торът и пре­стъп­ни­кът през Вто­рата све­товна война”. По думите на Медин­ски, в мате­ри­ала на нем­ската теле­ви­зия е налице под­мяна на понятията.

Жур­на­ли­стите се опи­таха да пре­да­дат мисълта, че в резул­тат на вой­ната „в Герма­ния един тота­ли­та­рен режим бил заме­нен с друг”, добави Медин­ски. Той също при­помни и исто­ри­ята на обе­ди­не­ни­ето на Герма­ния през 1990 г., като отбе­ляза пря­ката роля и заслуги на СССР в това.

По-​рано MDR нарече съвет­ските военни в ГДР „окупа­тори”. „Между съвет­ските военни, разпо­ложени в ГДР, и мест­ните жители, е имало частни кон­такти, дори се е стигало до сватби. Но рус­наците в ГДР, вклю­чи­телно до зами­на­ва­нето им, са оста­вали пре­димно окупа­тори в очите на мно­зина”, се казва в мате­ри­ала на MDR. В него се отбе­лязва също, че мест­ните жители са били осо­бено раз­драз­нени от манев­рите на войските, раз­би­тите пътища и полета от воен­ната тех­ника и съвет­ските офицери, които от сут­ринта изкупу­вали всичко в магазините.