Печат

САЩ изпратиха на РФ респиратори

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият воен­но­транспор­тен само­лет с пар­тида апа­рати за изку­ствена вен­тил­ация на белите дро­бове излетя от САЩ за Русия, съобщи в Туитър аме­ри­кан­ският Съвет по наци­о­нална сигур­ност. „Апа­ра­тите ще помогнат за спа­ся­ва­нето на живота на най-​пострадалия руски град — Москва. Аме­рика се моли и изпраща най-​добри поже­ла­ния на рус­наците в тези трудни времена”, се казва в съобще­ни­ето, цити­рано от РИА „Ново­сти”. С орга­ни­за­ци­ята на достав­ките се занима­ват воен­ните, както и сътруд­ници на агенци­ята по меж­ду­на­родно раз­ви­тие (USAID).

На 8 май в дву­странни прего­вори пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин прие пред­ложе­ни­ето на аме­ри­кан­ския си колега Доналд Тръмп за доставка на медицин­ско обо­рудване. По думите на висо­копо­ста­вен пред­ста­ви­тел на адми­ни­страци­ята на САЩ, Вашинг­тон ще достави около 200 респи­ра­тора. Вто­рата пар­тида тех­ника ще бъде изпра­тена на 26 май.