Печат

Подвигът на Червената армия спаси Европа от нацизма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Слово на Владимир Путин пред Парада на победителите в Москва

Побе­дата, която опре­дели бъдещето на пла­не­тата за десе­ти­ле­тия напред, зави­наги остана в исто­ри­ята като най-​грандиозната по своя мащаб, зна­че­ние, по сво­ята духовна и нрав­ствена висота.

Тази година тра­дици­он­ните търже­ства в чест на побе­дата про­ти­чат в Русия на 24 юни. Точно преди 75 години краят на Вели­ката Оте­че­ствена война бе ознаме­ну­ван тук, край сте­ните на Кремъл, с леген­дар­ния парад на побе­ди­те­лите. Той остана в исто­ри­ята като три­умф на неви­ждана сила, като търже­ство на доб­рото над злото, на мира над вой­ната, на живота над смъртта. От името на всички защит­ници на оте­че­ството тук на земята с пре­зре­ние бяха хвър­лени нацист­ките знамена като знак на спра­вед­ливо възмез­дие и сурово предупреждение.

По Чер­ве­ния площад преми­наха пред­ста­ви­телни пол­кове на фрон­то­вете и фло­то­вете. В тях­ната отме­рена сто­ма­нена стъпка незримо при­състваха всички, които смело, не жалейки себе си, се сража­ваха за роди­ната, които с победа се вър­наха у дома и онези мили­они воини, оста­нали навеки по бой­ните полета.

Днес ние свеж­даме глави пред свет­лата памет на всички, които не се вър­наха от фронта, пред паметта на сино­вете, дъще­рите, бащите, май­ките, дядовците, мъжете, жените, бра­тята, сест­рите, сърат­ниците, род­ни­ните и при­я­те­лите. Скър­бим за вете­ра­ните, които вече не са сред нас.

Ние винаги ще пом­ним, че нацизмът бе съкру­шен от съвет­ския народ — мили­они хора от раз­лични наци­о­нал­но­сти от всички репуб­лики на Съвет­ския съюз. На фронта и в тила, в пар­ти­зан­ските отряди и в нелегал­ност те се бориха и тру­диха по зако­ните на мъже­ството и един­ството. Като отсто­яха род­ната земя, те продължиха да се сража­ват. Осво­бо­диха от заво­е­ва­теля държа­вите в Европа, сложиха край на траге­ди­ята на Холо­ко­ста, спа­сиха герман­ския народ от нацизма и него­вата смър­то­носна идео­логия. Невъзможно е дори да си пред­ста­вим какво би ста­нало със света, ако Чер­ве­ната армия не беше заста­нала в негова защита. Ней­ните воини нямаха нужда от война, нито от други страни, нито от слава, нито от поче­сти. Те се стремяха да довършат врага, да побе­дят и да се вър­нат у дома. За сво­бо­дата на Европа те запла­тиха невъз­вра­тима цена: сто­тици хиляди оста­наха да лежат в чужда земя. Наш дълг е да пом­ним това. Да пом­ним, че основ­ната тежест на бор­бата срещу нацизма легна върху съвет­ския народ.

През 1941 г. над 80% от въоръже­ните сили на Герма­ния и ней­ните сате­лити бяха съсре­до­то­чени срещу СССР. Но тази безжа­лостна армада се оказа без­силна пред сплотеността

на съвет­ските граж­дани. Именно нашият народ можа да над­де­лее над страш­ното тотално зло, разгроми над 600 диви­зии на врага, унищожи 75% от общия брой само­лети, тан­кове, арти­ле­рийски оръ­дия на про­тив­ника и до край, до победна точка извървя своя геро­и­чен, пра­ве­ден, безгра­нично жерт­вен път. В това се състои глав­ната, чест­ната и неза­мъг­лена правда за вой­ната. Ние сме длъжни да я пазим и отсто­яваме, да я пре­да­ваме на нашите деца, внуци и прав­нуци. Днеш­ният вое­нен парад е в чест на тази свещена правда, в чест на изклю­чи­тел­ното поко­ле­ние на побе­ди­те­лите, които опре­де­лиха изхода от цялата Втора све­товна война.

Сега заедно с рус­ките воини в парад­ния строй ще преми­нат пред­ста­ви­тели на Азер­байджан, Арме­ния, Бела­рус, Индия, Казах­стан, Киргиз­стан, Китай, Мол­дова, Монго­лия, Сър­бия, Таджи­ки­стан, Туркме­ни­стан, Узбекистан.

Радостни сме да при­вет­стваме нашите при­я­тели, гости от раз­лични страни, при­стиг­нали в Москва, за да отда­дат почит и уваже­ние на всички, които отсто­яха мира на пла­не­тата. Никога няма да забра­вим при­носа на нашите съюз­ници за при­ближа­ване на побе­дата, зна­че­ни­ето на вто­рия фронт, открит през юни 1944 г. Почи­таме сме­лите бойци от въоръже­ните сили на всички страни от анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция, подвига на всички борци срещу нацизма, които без­страшно действаха в Европа.

Ние знаем и пред лицето на пре­диз­ви­ка­тел­ствата, с които днес се сблъсква пла­не­тата, с осо­бена острота чув­стваме каква велика цен­ност е човекът, него­вите, мечти, радо­сти, надежди, мир­ният, спо­коен и съзи­да­те­лен живот. Раз­би­раме, колко важно е да укреп­ваме друж­бата и дове­ри­ето между наро­дите, отво­рени сме за диа­лог и сътруд­ни­че­ство по най-​актуалните въпроси на меж­ду­на­род­ния дне­вен ред. Сред тях са съз­да­ва­нето на обща надеждна система за сигур­ност, от която се нуж­дае слож­ният и стреми­телно проме­нящият се съвреме­нен свят. Само заедно можем да го защи­тим от нови опасни заплахи.

Днес вете­ра­ните от Вели­ката оте­че­ствена война живеят в раз­лични страни. Не е възможно да бъде раз­де­лен тех­ният еди­нен велик подвиг за спа­ся­ва­нето на цели народи от гибел, вар­вар­ство и пороб­ване. Без вся­ка­кво пре­уве­ли­че­ние този подвиг е досто­я­ние на цялото чове­че­ство. Скъпи вете­рани, нашата благо­дар­ност към вас е безмерна. С живота и съд­бата си вие дока­захте колко важно е да умеем да защи­таваме цен­но­стите на мира, хума­низма и справедливостта.

Ще напра­вим всичко, което зависи от нас, за да не помръкне никога паметта за вашето геро­ично дело. Това е дълг на нашата съвест и нашата отго­вор­ност пред насто­ящето и бъдещето.

Слава на поко­ле­ни­ето, побе­дило нацизма!

Слава на геро­ите на Вели­ката оте­че­ствена война!