Печат

Украйна изпрати на Русия протестна нота

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Киев изпрати в Москва про­тестна нота заради про­веж­да­нето на Парад на побе­дата в Крим, съобщава РИА „Ново­сти”. От укра­ин­ското външно мини­стер­ство смя­тат, че търже­ствата на полу­ост­рова водят до „еска­лация на напреже­ни­ето в украинско-​руските отноше­ния”. Паради на побе­дата се състо­яха в Сева­стопол, Симфе­ропол и Керч. Киев невед­нъж е изра­зя­вал про­тест вклю­чи­телно и по повод визити в Крим на руски първи лица в държа­вата. Москва връща подобни ноти, без да ги разглежда и да реагира.