Печат

Полетя първия пощенски вертолет

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 24 сеп­тем­ври в Хаба­ров­ския край започна работа пър­вият в Русия вер­то­лет за въз­душна поща. В офици­ал­ната цере­мо­ния по откри­ване на новия про­ект взеха уча­стие губер­на­торът на Хаба­ров­ския край Вяче­слав Шпорт и гене­рал­ният дирек­тор на „Почта Рос­сии” Дмит­рий Страшнов.

МИ-​2 е с капаци­тет за това­ро­но­симост около 3,5 куб.м. и ще доставя пощен­ски товари в недо­стъпни места, като Тугуро-​Чумикански и Улчиски район. Пощен­ският хели­ко­птер може да извършва полети на 580 км.

Активно използ­вайки вер­то­лета, ще можем опе­ра­тивно да доста­вяме поща в най-​отдалечените райони на реги­она, което е важно, осо­бено в извън­редни ситу­ации, когато хората, постра­дали от навод­не­ни­ята, са при­ну­дени да напус­нат домо­вете си и оста­ват без връзка със света и близ­ките си. Пла­ни­раме в бъдеще да раз­вием нашия авиаци­о­нен парк”, отбе­ляза Страшнов

Имаме много насе­лени пунк­тове, до които се стига само по въз­дух, поради което въпро­сът за достав­ките на пощата и други опе­ра­тивни товари винаги е бил от пър­во­степенно зна­че­ние. Сега при нали­чие на пощен­ския МИ-​2 про­блемът ще бъде напълно раз­решен. Благо­дарни сме на феде­рал­ния център на „Почта Рос­сии” за бър­зата реакция и помощ, свър­зани с мащаб­ното навод­не­ние”, под­черта губернаторът.