Печат

Депутат против Apple: ново устройство събуди подозрения за шпионаж

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в НЕзнайко

Депу­татът от Зако­но­да­тел­ното събра­ние на Санкт Петер­бург Вита­лий Мило­нов насто­ява рус­ките служби за сигур­ност да про­учат новото устройство на Apple. Става дума за най-​новия смарт­фон iPhone 5S, който е обо­рудван с четец за пръ­стови отпе­чатъци. Спо­ред депу­тата, послед­ното устройството е твърде подо­зри­телно, поради което задължи­телно трябва да бъде про­учено. Ето защо той със сигур­ност ще се обърне за съдействие към рус­ките служби за сигур­ност. Спо­ред думите му, е необ­хо­димо да се направи про­верка на алго­ритмите на ске­нера за пръ­сто­вите отпе­чатъци и мето­дите за съхра­ня­ва­нето им в новия про­дукт на Apple. „Няма гаранция, че пръ­сто­вите отпе­чатъци в iPhone 5s няма да се появят в базата данни на аме­ри­кан­ското раз­уз­на­ване, което е напълно възможно. Биомет­рич­ното устройство за съби­ране на данни не гаран­тира, че информаци­ята в него няма да се озове на цен­тра­ли­зи­ра­ния сървър. Ето защо, смя­там да се обърна към рус­ките спе­ци­а­ли­сти в сфе­рата на управ­ле­ни­ето на информаци­он­ната сигур­ност, за да про­учат новото устройство” — заяви Мило­нов. „Раз­бира се, всеки човек има право да избира какво устройство ще ползва, но съм про­тив използва­нето на такива теле­фони за служебни цели от държавни служи­тели” — под­черта депу­татът и добави, че самият той пла­нира да използва iPhone 5S, но изклю­чи­телно за лични цели.

Спо­ред офици­ал­ната информация на Apple, четецът на пръ­сто­вите отпе­чатъци в новия смарт­фон е необ­хо­дим за бързо раз­бло­ки­ране на устройството (в слу­чай, че бъде бло­ки­рано), както и за улес­ня­ване на плаща­нето на при­ложе­ни­ята към мобил­ния мага­зин App Sore. От Apple под­чер­таха, че устройството съхра­нява отпе­чатъците в спе­ци­а­лен раз­дел със защи­тена памет и не ги пре­дава на други сървъри. Съще­временно обаче, хакери от нем­ската асоци­ация Chaos Computer Club заявиха, че успешно са про­били четеца на пръ­сто­вите отпе­чатъци, при това без няка­кви спе­ци­ални методи и уси­лия, а с най-​обикновени подръчни сред­ства. Те напра­вили снимки на пръ­сто­вите отпе­чатъци от повърх­но­стта на стък­лото, почи­стили изоб­раже­ни­ето и го отпе­ча­тали върху про­зра­чен лист с нама­лена резо­люция, след което върху полу­че­ното изоб­раже­ние нанесли цветно латек­сово пра­хово покри­тие и гото­вият отпе­чатък успешно заме­нил отпе­чатъка на истин­ския соб­стве­ник на устройството.