Печат

Руското войнство вдига меч само в защита на отечеството си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в 2020 — Година на паметта и сла­вата

В Русия започна Годи­ната на паметта и сла­вата, посве­тена на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война, опре­де­лена с указ на пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин от юли 2019 година. Всички вете­рани от вой­ната ще бъдат награ­дени с юби­леен медал „75 години от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война 19411945 година”. Към 1 ноем­ври 2019 година на тери­то­ри­ята на Русия живеят 60 842-​ма участ­ници и инва­лиди от Вели­ката оте­че­ствена война, а при­рав­не­ните към тях лица и чле­но­вете на семействата им са почти 1 милион 89 хиляди души.

Планът за годи­ната вклю­чва 116 меропри­я­тия, вклю­чи­телно вое­нен парад на Чер­ве­ния площад, търже­ствен прием на пре­зи­дента на Русия и праз­ни­чен концерт на Чер­ве­ния площад, които ще бъдат про­ве­дени на 9 май 2020 г.

Сред най-​мащабните проекти

е „Без срок на дав­ност”, който има за цел да съхрани паметта за траге­ди­ята на мир­ното насе­ле­ние на СССР — жертва на воен­ните пре­стъп­ле­ния на герман­с­ките заво­е­ва­тели и тех­ните помагачи в пери­ода на Вели­ката оте­че­ствена война. През годи­ната са пла­ни­рани издир­ва­телни дей­но­сти в местата, където са заги­нали мирни жители в 12 реги­она на Русия. Мате­ри­а­лите ще бъдат пре­да­дени на след­стве­ните органи. Архив­ното направ­ле­ние на про­екта пре­дви­жда изда­ване и изу­ча­ване от научна гледна точка на докумен­тите и сви­де­тел­ствата на оче­видци на окупи­ра­ните тери­то­рии. Ще бъдат също така орга­ни­зи­рани срещи на млади исто­рици и издир­ва­тели, мла­дежки форуми, изложби, посве­тени на изслед­ва­нето на пре­стъп­ле­ни­ята срещу мир­ните жители.

Фалшифици­ране на исто­ри­ята в Европа

Про­блемът с фалшифици­ра­нето на исто­ри­ята, бор­бата с това явле­ние и защи­тата на истин­ските герои спо­ред Вла­ди­мир Путин е свят дълг. „Паметта за Вели­ката оте­че­ствена война, за исти­ната за нея са наша съвест и наша отго­вор­ност”, каза рус­кият лидер на Парада на побе­дата на 9 май 2019 г. Той отбе­ляза, че в някои страни сега съзна­телно се изкри­вя­ват съби­ти­ята от вой­ната, „без­с­рамно лъжат децата си” и „пре­да­ват предците си”.

При­е­тата от Евро­пар­ламента през сеп­тем­ври м. г. резо­люция, където се казва, че Вто­рата све­товна война е про­во­ки­рана от Герма­ния и СССР, по думите на рус­кия лидер „го е учу­дила” и „дори малко го е засегнала”. На засе­да­ни­ето на Вал­дайския клуб в нача­лото на октом­ври той споме­нава ста­лин­ските репре­сии като черна стра­ница в исто­ри­ята на стра­ната, но нарича връх на цинизма твър­де­ни­ята, че „Ста­лин е разпа­лил вой­ната”. Путин напомня за 2527 мили­она жертви като акцен­тира, че това се крие, пре­ина­чава се. „Запла­хата е, че в процеса на пре­ина­ча­ва­нето може да се изгуби глав­ното — хората могат да пре­ста­нат на се страху­ват от повто­ре­ни­ето на подобни траге­дии”, казва Путин.

Той много­кратно се завръща към тази тема. На засе­да­ни­ето на орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет „Победа” на 11 декем­ври Путин отбе­ляза, че на безпар­дон­ната лъжа за съби­ти­ята по време на Вто­рата све­товна война Русия ще отго­варя с истина, като раз­крива и пуб­ли­кува архивни мате­ри­али в цялата им пълнота.

На голямата пре­с­конфе­ренция на 19 декем­ври, комен­ти­райки резо­люци­ята на Евро­пар­ламента, пре­зи­дентът напомни за Мюн­хен­ския сго­вор от 1938 г., вклю­чи­телно за уча­сти­ето на Полша в раз­де­ля­нето на Чехо­сло­ва­кия, за опи­тите на Съвет­ския съюз да съз­даде еди­нен анти­фашистки фронт.

По време на неформал­ната среща на върха на стра­ните от ОНД в Санкт Петер­бург на 20 декем­ври държав­ният глава изнесе лекция по въпроса, осно­вана на исто­ри­че­ски документи.

За поре­ден път Путин засегна тази тема на засе­да­ни­ето на колеги­ята на Мини­стер­ството на отбра­ната на 24 декем­ври, като напомни, че СССР е бил една от послед­ните страни, които са подпи­сали пакт за ненапа­де­ние с Герма­ния. Отделно той се спря на фак­ти­че­ския сго­вор между поляците и немците в пред­во­ен­ните години и осо­бено на думите на посла­ника на Полша в Герма­ния през 19341939 г. Юзеф Лип­ски, който обещал на Хит­лер памет­ник във Варшава, ако реа­ли­зира иде­ите си да екс­тра­дира евре­ите от Европа в Африка.

Пре­зи­дентът каза още, че има наме­ре­ние да напише голяма ста­тия, осно­вана на архивни документи и посве­тена на съби­ти­ята, довели до Вто­рата све­товна война.

Парад на побе­ди­те­лите

Най-​зрелищната част на чества­нето на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война ще бъде парадът на Чер­ве­ния площад в Москва. По думите на мини­стъра на отбра­ната на РФ армейски гене­рал Сергей Шойгу, на 9 май 2020 година в парада ще участват над 14 хиляди воен­но­служещи — пред­ста­ви­тели на раз­лич­ните видове и родове войски, както и на военни окръзи и военни учебни заведения.

Освен извест­ните по цял свят руски системи за въоръже­ние, на Чер­ве­ния площад ще бъдат пока­зани около 20 образци нова и модер­ни­зи­рана военна тех­ника, която по-​рано не е участвала в паради. В коло­ната ще преми­нат около 300 еди­ници въоръже­ния и военна техника.

Като почетни гости на парада ще бъдат пока­нени 356 вете­рани от Вели­ката оте­че­ствена война, вклю­чи­телно 156 живе­ещи в чуж­бина. За уча­стие в парада на чер­ве­ния площад се пла­нира да бъдат при­вле­чени до 20 парадни рас­чета от държави от ОНД, страни от анти­хит­ле­рист­ката коа­лиция, вклю­чи­телно от Вели­ко­бри­та­ния, САЩ, Франция, Египет, Израел, Иран, Индия и други.

Паради на побе­дата ще се състоят в деветте градове-​герои — Москва, Волго­град, Керч, Мурманск, Ново­ру­сийск, Санкт Петер­бург, Сева­стопол, Смо­ленск и Тула, както и в 19 гра­дове, където са дис­лоци­рани щабове на воен­ните окръзи, фло­тове, общо­войскови армии, армейски корпуси и Каспий­ската флотилия.

По думите на зам.-министъра на отбра­ната на РФ, начал­ник на глав­ното военно-​политическо управ­ле­ние гене­рал пол­ков­ник Андрей Кар­тапо­лов, във всички гра­дове подго­тов­ката за парада е започнала.

Търже­ствени шествия ще има във всички насе­лени пунк­тове, където има разпо­ложени военни части. Във всички праз­нични паради и шествия ще бъдат задействани над 155 хиляди души и около 3 хиляди еди­ници техника.

Ржев­ският мемо­ри­а­лен комплекс

Мащабно съби­тие в Годи­ната на паметта и сла­вата ще бъде откри­ва­нето на Ржев­ския мемо­ри­а­лен комплекс в памет на вой­ниците от Чер­ве­ната армия, който се изгражда по иници­а­тива на вете­ра­ните от Вели­ката оте­че­ствена война на мястото на кръвопро­лит­ните сраже­ния край Ржев през 19421943 г.

25-​метровата фигура на воин се издига на висок насипен хълм край магистрала

М-​9. Про­ектът за мемо­ри­ала е реа­ли­зи­ран от Рус­кото военно-​историческо друже­ство с под­крепата на Съюзната държава, Мини­стер­ството на кул­ту­рата на РФ и пра­ви­тел­ството на Твер­ска област.

На сто­ма­нени листи чрез перфо­рация ще бъдат изпи­сани фами­ли­ите на 62-​ма хиляди вой­ници, заги­нали в бое­вете край Ржев и погре­бани на тери­то­ри­ята на Ржев­ски район”, каза изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на Рус­кото военно-​историческо друже­ство Алек­сандър Барков.

През ноем­ври 2018 г. бе заложен пър­вият камък в осно­вата на мемо­ри­ала. Тогава бе обявено съби­ра­нето на народни пожерт­во­ва­ния за изграж­да­нето му — всичко 650 мили­она рубли. 200 мили­она бяха дадени от Съюзната държава Русия-​Беларус, над 300 мили­она вне­соха частни лица и фирми не само от Русия, но и от други страни. Откри­ва­нето е пла­ни­рано за 9 май 2020 г.

Друго цен­трално съби­тие за Деня на побе­дата е откри­ва­нето на глав­ния храм на Въоръже­ните или на РФ в парка „Пат­риот”, който се строи с доб­ро­волни пожерт­во­ва­ния. Към този момент са събрани около 3 мили­арда рубли. Храмът ще стане център на воин­ската слава и все­на­род­ната памет за пад­на­лите бойци в годи­ните на най-​кървавата в исто­ри­ята на чове­че­ството война. Той ще сим­во­ли­зира духов­но­стта на рус­кото войн­ство, което вдига меч само в защита на оте­че­ството си. Чети­рите части на храма са посве­тени на покро­ви­те­лите на родо­вете и видо­вете ВС на РФ — Свети Апо­стол Андрей Пър­во­званни, Света Вар­вара Вели­комъ­че­ница, Свети Алек­сандър Нев­ски и Свети Илия. Висо­чи­ната на кам­ба­на­ри­ята е 75 м, на мал­кия купол — 14,18м. Цен­трал­ният купол на храма е уни­ка­лен — диаметърът на бара­бана, върху който е поста­вен е 19,45 м.

Храмо­вият комплекс ще вклю­чва и мул­тиме­дийна гале­рия „Пътят на паметта” с дължина 1418 м — по броя на дните на Вели­ката оте­че­ствена война. В гале­ри­ята ще има около 33 мили­она порт­рети на участ­ници във вой­ната. По периметъра на музея, на мемо­ри­ални плочи ще бъдат поста­вени гилзи със земя и вода, събрани от местата, където са погре­бани съвет­ски воини във всички реги­они на Русия и в чужбина.

Главна икона на храма е „Спас Неръко­творни” (кано­нично изоб­раже­ние на Исус Хри­стос, което спо­ред пре­да­ни­ето по чудо се отпе­ча­тало на парче плат, с което Хри­стос избър­сал мок­рото си лице и го пре­дал на худож­ника, който не можал да изоб­рази Спа­си­теля, за да го занесе на бол­ния цар на Месопо­тамия Авгар V). Ико­ната е съз­да­дена със сред­ства на един от пожерт­во­ва­те­лите — пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин и е осве­тена от Мос­ков­ския и на цяла Русия пат­ри­арх Кирил.