Печат

Борисов забрави куфарчето с националния интерес

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На българските власти е поставена опасната задача да работят усърдно срещу Русия

Съе­ди­не­ните щати оце­ня­ват високо лидер­ството и ангажимента за спо­де­ляне на финан­со­вата тежест на Бълга­рия, чиито раз­ходи за отбрана над­хвър­лят два процента от БВП тази година. Бълга­рия също така пла­нира в дълго­сро­чен период да изпълни обеща­ни­ето си за раз­ходи за отбрана като член на НАТО до 2024 година. Нашите въоръжени сили

Печат

В Бишкек се провежда среща на върха на страните от ОДКБ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Биш­кек на 28 ноем­ври се състоя годиш­ната среща на върха на стра­ните участ­нички в Орга­ни­за­ци­ята Дого­вор за колек­тивна без­опас­ност (ОДКБ). В сто­лицата на Киргиз­стан пре­зи­дентът на стра­ната Сорон­бай Жен­бе­ков, който пред­се­да­тел­ства тази година ОДКБ, при­вет­ства пре­зи­ден­тите на Русия Вла­ди­мир Путин, на Казах­стан Касъм-​Жомат Токаев, на Беларус

Печат

Руски космонавти пристигат в София за Дните на авиацията и Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Двама руски кос­мо­навти — Сергей Зальо­тин и Алек­сандър Лазут­кин и пред­ста­вя­нето на българ­ския само­лет DAR Solo, кон­стру­и­ран и про­из­ве­ден у нас от Тони Илиев, ще бъдат в центъра на програмата на Тре­тия научно-​технически форум „Дни на авиаци­ята и Кос­моса” в Рус­кия културно-​информационен център в София на 30 ноем­ври и 1 декем­ври (събота и неделя).

Освен

Печат

Путин откри нова магистрала Москва - Санкт Петербург

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В рам­ките на визи­тата си в Санкт Петер­бург на 27 ноем­ври, рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин откри новата маги­страла М-​11. Рус­кият лидер също така посети завода „Адми­рал­тейские верфи”, където участва в цере­мо­ни­ята по полагане на осно­вите на новия ледо­раз­би­вач „Нико­лай Зубов”.

В разго­вор със стро­и­те­лите на новата маги­страла М-​11 (Москва-​Санкт

Печат

Лавров призова Запада да се откаже от имперските си навици

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви, че запад­ните страни трябва да изо­ста­вят навиците си от минали векове, когато можеха да дик­ту­ват волята си на други страни. Това дипло­матът каза пред дипло­ма­ти­че­с­ката ака­демия на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Киргиз­стан в отго­вор на въпрос, кой вари­ант е най-​приемлив за реша­ване на проблема